ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายสิทา จุมปาลี
  นายเอกรินทร์ ทองอนุ
  นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
  นายพรพจน์ ถานะ
  นายอุทิศ ศรีตั้ง
  นายประสาท  สารจันทร์
  นายเพทาย นวลจีน
  นายวรวิทย์  สุวรรณเลิศ
  นางวีณาภร นันติ
  นายสหรัฐ ถาวรรัตน์
  นายฐิติพล สุรินทร์
  นายวินัย มน๊กูล
  นายมงคล มัณฑาลัย
  นายธีรพงษ์ เครือวิเสน
  นายกิตติภูมิ หาญแก้ว
  นายวัชรพงษ์ สุวรรณเลิศ
  นายวรวิทย์  แก้วก้อ
  นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น
  นายณัฒิวุฒิ  สุยะธิ
  นายอนุพงษ์ จอมกันท์
  นายadmin istrator
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูสิทา
การใช้เครื่องมือวัด
ทดสอบ Link
วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
เทคนิคการเขียนแบบเครื่องมือกล
ครูเอกรินทร์
โครงการ
ครูศุภเชษฐ์
วีดีโอการกัดชิ้นงาน
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1
ครูพรพจน์
วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 15  
เข้าชมเดือนนี้ : 157  
เข้าชมปีนี้ : 8,120  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 32,148  
  วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี
หน่วยการเรียนที่  1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกล CNC
 
1.1  ความหมายของเอ็นซีและซีเอ็นซี
1.1.1  พัฒนาการของเครื่องจักรกล  CNC
พัฒนาการของเครื่องจักร  CNC   มีมากกว่า  40  ปี   ในปี  ค.ศ. 1948  สถาบัน M.I.T ( Massachusetts Instituteof   Technology)   ได้เริ่มนำโครงการพัฒนาเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขึ้น  เพื่อที่จะนำไปใช้ ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินตามหลักการทางพลศาสตร์ที่มีความซับซ้อน    จากการค้นคว้าวิจัย   ดังกล่าวจึงมีการสร้าง    และผลิตเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบตัวเลขขึ้น (  NC  Machine )  เพื่อใช้ใน       อุตสาหกรรมโลหะดังนั้นพัฒนาการของเครื่องจักร  CNC  จึงเริ่มจากเครื่องจักร NC  ขึ้นมาก่อน 
1.1.2 ความหมายของเอ็นซี  ( NC )
N   ย่อมาจาก   Numerical  (   นิวเมอร์ริเคล  )  หมายถึง   ตัวเลข   0  ถึง   9    ตัวอักษร หรือโค้ด เช่น 
A ,  B , C  ถึง  Z  และสัญลักษณ์อื่น ๆ  เช่น เครื่องหมาย  +  ,  -  และ  %
           C  ย่อมาจาก  Control   ( คอนโทรล )  หมายถึง  การควบคุมโดยกำหนดค่า  หรือตำแหน่งจริงที่ต้องการเพื่อให้เครื่องจักรทำงานให้ได้ค่าตามที่กำหนด
ดังนั้น    เอ็นซี  ( NC )  หมายถึง    การควบคุมเครื่องจักรกลด้วยระบบตัวเลขและตัวอักษร  ซึ่งคำจำกัดความนี้ได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา  กล่าวคือ  การเคลื่อนที่ต่าง ๆ  ตลอดจนการทำงานอื่น ๆ  ของเครื่องจักรกล  จะถูกควบคุมโดยรหัสคำสั่งที่ประกอบด้วยตัวเลข  ตัวอักษร  และสัญลักษณ์อื่น ๆ  ซึ่งจะถูกแปลงเป็นเคลื่อนสัญญาณ (  Pulse )  ของกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาณออกอื่น ๆ  ที่จะไปกระตุ้นมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อทำให้เครื่องจักรกลทำงานตามขั้นตอนที่ต้องการ
             1.1.3  ความหมายของซีเอ็นซี ( CNC )  
                              C  ย่อมาจาก  Computer   หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนเครื่องจักร
   N   ย่อมาจาก   Numerical  (   นิวเมอร์ริเคล  ) 
หมายถึง   ตัวเลข  0  ถึง   9
                 ตัวอักษร หรือโค้ด  เช่น   A ,  B , C  ถึง  Z  และสัญลักษณ์อื่น ๆ  เช่น
                 เครื่องหมาย  +  ,  -  และ  %
                              C  ย่อมาจาก    Control   ( คอนโทรล )  หมายถึง  การควบคุมโดยกำหนดค่า  หรือตำแหน่งจริงที่ต้องการเพื่อให้เครื่องจักรทำงานให้ได้ค่าตามที่กำหนด
 
                        ดังนั้น   ซี เอ็น ซี  ( CNC )    ซึ่งย่อมาจาก  Computer  Numerical  Control    คือ  คอมพิวเตอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ สำหรับใช้ควบคุมการทำงาน 
 
 
                                      รูปที่ 1.1  หลักการของเครื่องจักร  NC / CNC    
 
            ดังนั้น  เครื่องจักรกลเอ็นซีในปัจจุบันนั้นส่วนมากจะหมายถึง    เครื่องจักรกล  ซีเอ็นซี  ซึ่งจะมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าใจตัวเลขและตัวอักษรหรือโปรแกรมที่ป้อนและขณะเดียวกัน  จะใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมเครื่องจักรจากคำสั่ง  หรือ  โค้ดในโปรแกรมที่ป้อนเข้าไป   โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถป้อนเข้าคอมพิวเตอร์โดยใช้
1. คีย์บอร์ด (  Keyboard  )  หรือ  แป้นพิมพ์
2. สื่อบันทึกความจำ  เช่น  แผ่นดิสก์  ,  แถบเทปแม่เหล็ก  และ แถบเทปกระดาษ
3. ระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล   เช่น  สายส่งสัญญาณ   RS  232