ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายสิทา จุมปาลี
  นายเอกรินทร์ ทองอนุ
  นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
  นายพรพจน์ ถานะ
  นายอุทิศ ศรีตั้ง
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูสิทา
การใช้เครื่องมือวัด
ทดสอบ Link
วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
เทคนิคการเขียนแบบเครื่องมือกล
ครูเอกรินทร์
โครงการ
ครูศุภเชษฐ์
วีดีโอการกัดชิ้นงาน
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1
ครูพรพจน์
วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 27  
เข้าชมปีนี้ : 5,059  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 23,859  
  วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี
หน่วยการเรียนที่  1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกล CNC
 
1.1  ความหมายของเอ็นซีและซีเอ็นซี
1.1.1  พัฒนาการของเครื่องจักรกล  CNC
พัฒนาการของเครื่องจักร  CNC   มีมากกว่า  40  ปี   ในปี  ค.ศ. 1948  สถาบัน M.I.T ( Massachusetts Instituteof   Technology)   ได้เริ่มนำโครงการพัฒนาเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขึ้น  เพื่อที่จะนำไปใช้ ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินตามหลักการทางพลศาสตร์ที่มีความซับซ้อน    จากการค้นคว้าวิจัย   ดังกล่าวจึงมีการสร้าง    และผลิตเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบตัวเลขขึ้น (  NC  Machine )  เพื่อใช้ใน       อุตสาหกรรมโลหะดังนั้นพัฒนาการของเครื่องจักร  CNC  จึงเริ่มจากเครื่องจักร NC  ขึ้นมาก่อน 
1.1.2 ความหมายของเอ็นซี  ( NC )
N   ย่อมาจาก   Numerical  (   นิวเมอร์ริเคล  )  หมายถึง   ตัวเลข   0  ถึง   9    ตัวอักษร หรือโค้ด เช่น 
A ,  B , C  ถึง  Z  และสัญลักษณ์อื่น ๆ  เช่น เครื่องหมาย  +  ,  -  และ  %
           C  ย่อมาจาก  Control   ( คอนโทรล )  หมายถึง  การควบคุมโดยกำหนดค่า  หรือตำแหน่งจริงที่ต้องการเพื่อให้เครื่องจักรทำงานให้ได้ค่าตามที่กำหนด
ดังนั้น    เอ็นซี  ( NC )  หมายถึง    การควบคุมเครื่องจักรกลด้วยระบบตัวเลขและตัวอักษร  ซึ่งคำจำกัดความนี้ได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา  กล่าวคือ  การเคลื่อนที่ต่าง ๆ  ตลอดจนการทำงานอื่น ๆ  ของเครื่องจักรกล  จะถูกควบคุมโดยรหัสคำสั่งที่ประกอบด้วยตัวเลข  ตัวอักษร  และสัญลักษณ์อื่น ๆ  ซึ่งจะถูกแปลงเป็นเคลื่อนสัญญาณ (  Pulse )  ของกระแสไฟฟ้าหรือสัญญาณออกอื่น ๆ  ที่จะไปกระตุ้นมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อทำให้เครื่องจักรกลทำงานตามขั้นตอนที่ต้องการ
             1.1.3  ความหมายของซีเอ็นซี ( CNC )  
                              C  ย่อมาจาก  Computer   หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนเครื่องจักร
   N   ย่อมาจาก   Numerical  (   นิวเมอร์ริเคล  ) 
หมายถึง   ตัวเลข  0  ถึง   9
                 ตัวอักษร หรือโค้ด  เช่น   A ,  B , C  ถึง  Z  และสัญลักษณ์อื่น ๆ  เช่น
                 เครื่องหมาย  +  ,  -  และ  %
                              C  ย่อมาจาก    Control   ( คอนโทรล )  หมายถึง  การควบคุมโดยกำหนดค่า  หรือตำแหน่งจริงที่ต้องการเพื่อให้เครื่องจักรทำงานให้ได้ค่าตามที่กำหนด
 
                        ดังนั้น   ซี เอ็น ซี  ( CNC )    ซึ่งย่อมาจาก  Computer  Numerical  Control    คือ  คอมพิวเตอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ สำหรับใช้ควบคุมการทำงาน 
 
 
                                      รูปที่ 1.1  หลักการของเครื่องจักร  NC / CNC    
 
            ดังนั้น  เครื่องจักรกลเอ็นซีในปัจจุบันนั้นส่วนมากจะหมายถึง    เครื่องจักรกล  ซีเอ็นซี  ซึ่งจะมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าใจตัวเลขและตัวอักษรหรือโปรแกรมที่ป้อนและขณะเดียวกัน  จะใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมเครื่องจักรจากคำสั่ง  หรือ  โค้ดในโปรแกรมที่ป้อนเข้าไป   โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถป้อนเข้าคอมพิวเตอร์โดยใช้
1. คีย์บอร์ด (  Keyboard  )  หรือ  แป้นพิมพ์
2. สื่อบันทึกความจำ  เช่น  แผ่นดิสก์  ,  แถบเทปแม่เหล็ก  และ แถบเทปกระดาษ
3. ระบบสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล   เช่น  สายส่งสัญญาณ   RS  232