ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายสิทา จุมปาลี
  นายเอกรินทร์ ทองอนุ
  นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
  นายพรพจน์ ถานะ
  นายอุทิศ ศรีตั้ง
  นายประสาท  สารจันทร์
  นายเพทาย นวลจีน
  นายวรวิทย์  สุวรรณเลิศ
  นางวีณาภร นันติ
  นายสหรัฐ ถาวรรัตน์
  นายฐิติพล สุรินทร์
  นายวินัย มน๊กูล
  นายมงคล มัณฑาลัย
  นายธีรพงษ์ เครือวิเสน
  นายกิตติภูมิ หาญแก้ว
  นายวัชรพงษ์ สุวรรณเลิศ
  นายวรวิทย์  แก้วก้อ
  นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น
  นายณัฒิวุฒิ  สุยะธิ
  นายอนุพงษ์ จอมกันท์
  นายadmin istrator
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูสิทา
การใช้เครื่องมือวัด
ทดสอบ Link
วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
เทคนิคการเขียนแบบเครื่องมือกล
ครูเอกรินทร์
โครงการ
ครูศุภเชษฐ์
วีดีโอการกัดชิ้นงาน
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1
ครูพรพจน์
วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 117  
เข้าชมปีนี้ : 8,080  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 32,108  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายสิทา  จุมปาลี
เบอร์โทรศัพท์ :  0806739796
อีเมล์ :  sita_mltc@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  01-04-2555
  สาขาวิชา :  ช่างกลโรงงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครู
ตำแหน่งทางบริหาร :  หัวหน้าแผนก
วุฒิการศึกษา :   ค.อ.ม. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  1.งานมาตรวิทยา
2.งานเขียนแบบเครื่องกล
3.งานปฏิบัติวิชาชีพช่างกลโรงงาน
งานวิจัยที่สนใจ :  1.เครื่องปลิดและคัดขนาดผลลำใยสด
ประวัติการทำงาน :  Production Engineer Supervisor   บจก. ลำพูนพลาสแพค                                 ปี  2543 - 2545
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคลำพูน                                 ปี  2545 - 2548
General Manager หจก.คิวเอสเอ็นจิเนียริ่งเทคโนโลยี                                          ปี 2548 - 2552
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคลำพูน                                 ปี  2552
ครูผู้ช่วย  แผนกเทคนิคพื้นฐาน  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย           ปี  2552 - 2555
ครู คศ.1  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง                                    ปี 2555 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  1.มาตรวิทยาอุตสาหกรรม     ระดับชั้น  ปวส.1
2.เทคนิดการเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล   ระดับชั้น  ปวส.1
3.งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล2   ระดับชั้น  ปวส.1
บทความทางวิชาการ :  1.เครื่องปลิดและคัดขนาดผลลำใยสด
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :