ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายสิทา จุมปาลี
  นายเอกรินทร์ ทองอนุ
  นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
  นายพรพจน์ ถานะ
  นายอุทิศ ศรีตั้ง
  นายประสาท  สารจันทร์
  นายเพทาย นวลจีน
  นายวรวิทย์  สุวรรณเลิศ
  นางวีณาภร นันติ
  นายสหรัฐ ถาวรรัตน์
  นายฐิติพล สุรินทร์
  นายวินัย มน๊กูล
  นายมงคล มัณฑาลัย
  นายธีรพงษ์ เครือวิเสน
  นายกิตติภูมิ หาญแก้ว
  นายวัชรพงษ์ สุวรรณเลิศ
  นายวรวิทย์  แก้วก้อ
  นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น
  นายณัฒิวุฒิ  สุยะธิ
  นายอนุพงษ์ จอมกันท์
  นายadmin istrator
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูสิทา
การใช้เครื่องมือวัด
ทดสอบ Link
วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
เทคนิคการเขียนแบบเครื่องมือกล
ครูเอกรินทร์
โครงการ
ครูศุภเชษฐ์
วีดีโอการกัดชิ้นงาน
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1
ครูพรพจน์
วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 117  
เข้าชมปีนี้ : 8,080  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 32,108  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายศุภเชษฐ์  งามใจตรง
เบอร์โทรศัพท์ :  0946369811
อีเมล์ :  suphachet1989@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  02-11-2558
  สาขาวิชา :  ช่างกลโรงงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูอัตราจ้าง
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
       ปวช.ช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       ปวส.ช่างกลโรงงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปริญญาตรี
       อส.บ เทคโนโยอุตสาหการ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพช่างกลโรงงานเบื้องต้นได้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพเครื่องกลเบื้องต้นได้
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  Production superviser ฝ่ายการผลิต อุตสาหกรรมอาหาร หจก.อิสริยะผล
ปี 2556-2558
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
ปี 2558-ปัจจุบัน
 
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  1. 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
2. 2127-2003 ชิ้นส่วนเครื่องมือกลในงานเมคคาทรอนิส์
3. 2100-1008 เครื่องมือกลเบื้องต้น
4. 3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :