ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายสิทา จุมปาลี
  นายเอกรินทร์ ทองอนุ
  นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
  นายพรพจน์ ถานะ
  นายอุทิศ ศรีตั้ง
  นายประสาท  สารจันทร์
  นายเพทาย นวลจีน
  นายวรวิทย์  สุวรรณเลิศ
  นางวีณาภร นันติ
  นายสหรัฐ ถาวรรัตน์
  นายฐิติพล สุรินทร์
  นายวินัย มน๊กูล
  นายมงคล มัณฑาลัย
  นายธีรพงษ์ เครือวิเสน
  นายกิตติภูมิ หาญแก้ว
  นายวัชรพงษ์ สุวรรณเลิศ
  นายวรวิทย์  แก้วก้อ
  นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น
  นายณัฒิวุฒิ  สุยะธิ
  นายอนุพงษ์ จอมกันท์
  นายadmin istrator
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูสิทา
การใช้เครื่องมือวัด
ทดสอบ Link
วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
เทคนิคการเขียนแบบเครื่องมือกล
ครูเอกรินทร์
โครงการ
ครูศุภเชษฐ์
วีดีโอการกัดชิ้นงาน
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1
ครูพรพจน์
วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 117  
เข้าชมปีนี้ : 8,080  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 32,108  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายวัชรพงษ์  สุวรรณเลิศ
เบอร์โทรศัพท์ :  0838879251
อีเมล์ :  s.watcharapong_big@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  22-10-2555
  สาขาวิชา :  เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ จาก มทร.วิทยาเขตพระนครเหนือ
 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  - งานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
- โปรแกรมเขียนแบบAutocad 2D

งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  - วิทยาลัยเทคนิคลำปาง         วันที่ 22/ต.ค./2555
- วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก     วันที่ 23/พ.ค./2555
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย      วันที่ 13/ต.ค./2554
- วิทยาลัยเทคนิคสองแคว       วันที่ 29/มิ.ย./2554

ประวัติการศึกษา :  
ปริญญาตรี 2554 คอ.บ. อุตสาหการ มทร.พระนครเหนือ
ปวช.3 2548 เครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2545 - โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย
ประถมศึกษาปีที่ 6 2540 - โรงเรียนพินิจวิทยา
วิชาที่สอน :  - การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล2
- การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล3
- ชิ้นส่วนเครื่องกล
- การออกแบบเครื่องจักรกล
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
ชื่อโครงการ/หลักสูตร ว/ด/ป
ระยะเวลา
หน่วยงานที่จัด สถานที่จัด
การฝึกยกระดับฝีมือการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์AutoCad2D 25 – 29
เมษายน 2554
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค10ลำปาง
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะการสอนของครูพิเศษสอน 30 เม.ย. ถึง
1 พ.ค. 2555
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อการเรียนการสอน E-Learning 25-26 ส.ค. 55
1 - 2  ก.ย. 55
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก -โรงแรมวังนกแอ่นรีสอร์ท
-วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมการทำงานด้วยระบบ ซีเอ็นซี 31 พ.ค. ถึง
2 มิ.ย. 2556
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมวิจัยสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนวัฒตกรรมสายอาชีวะ(ภาคเหนือ)   สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
CNC Programming with Sinutrain Sinumerik Operate 28 ต.ค. ถึง
1 พ.ย. 2557
TGI Thai-German
Institute
TGI Thai-German
Institute
การประชุมเชิงปฏิบัตรการ สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 1 30 – 31 มีนาคม 2558 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวะศึกษา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรวงพาณิชย์
รายละเอียดอื่น ๆ :