ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายสิทา จุมปาลี
  นายเอกรินทร์ ทองอนุ
  นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
  นายพรพจน์ ถานะ
  นายอุทิศ ศรีตั้ง
  นายประสาท  สารจันทร์
  นายเพทาย นวลจีน
  นายวรวิทย์  สุวรรณเลิศ
  นางวีณาภร นันติ
  นายสหรัฐ ถาวรรัตน์
  นายฐิติพล สุรินทร์
  นายวินัย มน๊กูล
  นายมงคล มัณฑาลัย
  นายธีรพงษ์ เครือวิเสน
  นายกิตติภูมิ หาญแก้ว
  นายวัชรพงษ์ สุวรรณเลิศ
  นายวรวิทย์  แก้วก้อ
  นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น
  นายณัฒิวุฒิ  สุยะธิ
  นายอนุพงษ์ จอมกันท์
  นายadmin istrator
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูสิทา
การใช้เครื่องมือวัด
ทดสอบ Link
วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
เทคนิคการเขียนแบบเครื่องมือกล
ครูเอกรินทร์
โครงการ
ครูศุภเชษฐ์
วีดีโอการกัดชิ้นงาน
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1
ครูพรพจน์
วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 117  
เข้าชมปีนี้ : 8,080  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 32,108  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายอนุพงษ์  จอมกันท์
เบอร์โทรศัพท์ :  0813870385
อีเมล์ :  admin@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  30-11-2558
  สาขาวิชา :  ช่างกลโรงงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  9 มิ.ย. พ.ศ.2551 - 19 เม.ย. 2556     ตำแหน่งครูพิเศษสอน  วิทยาลัยเทคนิคลำพูน   จ.ลำพูน
22 เม.ย. พ.ศ.255ุ6 - 22 เม.ย. 2558 ตำแหน่งครูผู้ช่วย         วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ.อุตรดิตถ์
23 เม.ย. 2558 - 27 พ.ย. 2558         ตำแหน่งครู คศ.1          วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ.อุตรดิตถ์
30 พ.ย.  2558 - ปัจจุบัน                    ตำแหน่งครู คศ.1          วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  จ.ลำปาง
ประวัติการศึกษา :  ปริญาตรี คอบ.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
ปริญาโท ศษ.ม.การบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วิชาที่สอน :  1.เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยเครื่องซีเอ็นซี
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :