ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
BiGDaTa
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายSATHAPORN SRIJAIWONG
  นายUdom Chaiwandee
  นายฐปน เกาะแก้ว
  นายวิทวัส เปี้ยปลูก
  นายอนุรักษ์ เนมหาวัน
  นายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ
  นายวิษณุกร จักร์คร่อง
  นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 435  
เข้าชมปีนี้ : 4,597  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 25,098  
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
ปรัชญา  “เมคคาทรอนิกส์   มุ่งมั่น   สร้างสรรค์   คนดี”
 
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  “สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่นักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคม”
 
พันธกิจ   
                      พันธกิจที่  1  ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับช่างฝีมือและช่างเทคนิค สาขาเมคคาทรอนิกส์เพื่อตอบ
                                     สนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
                  พันธกิจที่  2  ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
                  พันธกิจที่  3  ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น