ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
BiGDaTa
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
งานประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายSATHAPORN SRIJAIWONG
  นายUdom Chaiwandee
  นายฐปน เกาะแก้ว
  นายวิทวัส เปี้ยปลูก
  นายอนุรักษ์ เนมหาวัน
  นายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ
  นายวิษณุกร จักร์คร่อง
  นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 88  
เข้าชมปีนี้ : 7,065  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 27,566  
  เกี่ยวกับสาขาวิชา
ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา
 
           ประวัติของสาขาวิชา
                   จากความหลากหลายของเทคโนโลยีที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรควบคู่กันไปซึ่งระบบการศึกษาในปัจจุบันได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจำเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบุคลากรทางด้านช่างเทคนิคเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  สาขางานเมคคาทรอนิกส์ ขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ภายใต้โครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น(OECF)เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และในปี พ.ศ.2550 ได้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเมคคาทรอนิกส์สำหรับกระบวนการผลิตในปัจจุบันได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้เป็นจำนวนมาก โดยการควบคุมในกระบวนการผลิตนั้นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเมคคาทรอนิกส์ทั้งสิ้น ซึ่งคำว่า “MECHATRONICS” มาจาการผสมคำว่า MECHANICS และ ELECTRONICS เป็นการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถนำผลของการผสมผสานนี้ไปพัฒนาระบบการทำงานที่มีสมรรถนะสูงในด้านเทคโนโลยีการควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม  ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กล้องถ่ายรูปแบบอัตโนมัติ เครื่องซักผ้า  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเนอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดจนในงานอุตสาหกรรม เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลต่างๆ ซีเอ็นซี ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นระบบของเมคคาทรอนิกส์ทั้งสิ้น

          ความเป็นมาและความก้าวหน้าตามลำดับ
       
                ปี พ.ศ. 2542       จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์  ใช้หลักสูตร ปวส. 2540 สถานที่ตั้งของแผนกอยู่ที่ห้อง 212  (อาคาร 2  ชั้น 1 ห้องที่ 2) ข้างสหการณ์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

           ปี พ.ศ. 2546 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  สาขางานเมคคาทรอนิกส์  ใช้หลักสูตร ปวส. 2545 (ปรับปรุง 2546)  สถานที่ตั้งของแผนก ฯ อยู่ที่ห้อง 212   (อาคาร 2 ชั้น 1)ข้างสหการณ์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

           ปี พ.ศ. 2548 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  สาขางานเมคคาทรอนิกส์  ใช้หลักสูตร ปวส. 2545 (ปรับปรุง 2546)  สถานที่ตั้งของแผนก ฯ อยู่ที่อาคาร 11 ชั้น 3

           ปี พ.ศ. 2550   จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ ใช้หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)


           ปี พ.ศ. 2556   จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

           ปี พ.ศ. 2559   จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

 

           ขนาดและที่ตั้ง

                สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ตั้งอยู่ที่ อาคาร 11 ชั้น 3 และชั้น 4 เลขที่ 15ถนนท่าคราวน้อย  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง      จังหวัดลำปาง 
            > โทรศัพท์ : 0-5421-7106, 0-5422-3006    ต่อ 149
            > Fax : 054322442
            > website  : www.lampangtc.ac.th
            > website  : http://www.lampangtc.ac.th/branch10/

             ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเรียนการสอน จำนวน 9 ห้องเรียน ,พื้นที่ทำกิจกรรม ,ห้องสิ่งประดิษฐ์และโครงงาน จำนวน 1 ห้อง ,ศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1ห้อง และห้องพักครู จำนวน 1 ห้อง

 
             สัญลักษณ์สาขาวิชา
                   สัญลักษณ์สาขาวิชา คือเครื่องหมายหรือเอกลักษณ์ที่ให้บุคคลสามารถจดจำแผนกวิชาได้และสัญลักษณ์เหล่านี้จะแฝงด้วยความหมายสำคัญต่างๆที่บ่งบอกถึงที่มาหรือคุณค่าของแผนก โดยสัญลักษณ์ของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ได้แก่ ตราประจำสาขาวิชา สีประจำสาขาวิชา  และต้นไม้ประจำสาขาวิชา
 
               ตราประจำสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
                 ความหมายของตราประจำสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  หมายถึง  การผสมผสานของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์ ที่สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านระบบควบคุมอัตโนมัติรูปแบบต่างๆ
 
                  
                   สีประจำแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
                    สีม่วงเป็นสีประจำแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์  ซึ่งเป็นสีที่ผสมกันระหว่างสีน้ำเงินและสีแดง เป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างโทนร้อนและโทนเย็น  มีอำนาจ  มีพลังแฝงอยู่  แสดงถึงความสงบและความสูงศักดิ์
                  
 
 
 
 
                   ต้นไม้ประจำสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
                    กล้วยไม้เป็นดอกไม้ประจำสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   โดยคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นกล้วยไม้ไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไปเพราะ ลักษณะดอกของกล้วยไม้แสดงถึงความงดงาม ประทับใจยิ่งแก่บุคคลทั่วไปที่ได้พบเห็น นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่ายังช่วยทำให้คนในบ้านเป็นผู้มีจริยธรรม เพราะการดูแลกล้วยไม้ให้เกิดดอกที่สวยงามต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจและอุปนิสัยเยือกเย็นมีความปราณีตและละเอียดละออ