ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวชมภูุนุช ประสิทธิชาติ
  นางรัตนา ชามาตย์
  นายสุชาติ ตั้งจิตรวัฒนากุล
  นายอรรถพงษ์ เปี้ยปลูก
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
Kru_June
ครูรัตนา ชามาตย์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 321  
เข้าชมปีนี้ : 3,582  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 23,843  
  ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญา(PHILOSOPHY)

ศูนย์กลางการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

สรรสร้างนวัตกรรม สารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านอาชีวศึกษา

 
พันธกิจ  (MISSION)

๑  จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
๒  ให้บริการทางวิชาการต่อประชาชน ชุมชน และสังคม
๓  ส่งเสริมงานวิจัย  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงงานของครู  และนักเรียนนักศึกษา
๔  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
๕  การพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


เป้าหมาย (Goals)

๑ นักเรียนมีความสามารถทางด้านวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ตามการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒– ๒๕๖๑)
๒ นักเรียนและบุคลากรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม และทำประโยชน์ให้แก่สังคม
๓ นักเรียนจัดทำโครงงานและวิจัยที่มุ่งพัฒนา เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมุ่งสู่การแข่งขันสู่ระดับชาติ ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ
๔ บุคลากรมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
๕ บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
๖ มีอาคารสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
๗ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ชมชุน และองค์กรอื่น อย่างสม่ำเสมอ