ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวชมภูุนุช ประสิทธิชาติ
  นางรัตนา ชามาตย์
  นายสุชาติ ตั้งจิตรวัฒนากุล
  นายอรรถพงษ์ เปี้ยปลูก
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
Kru_June
ครูรัตนา ชามาตย์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 323  
เข้าชมปีนี้ : 3,584  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 23,845  
  เกี่ยวกับสาขาวิชา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนกวิชา     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตั้ง               อยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เลขที่  ๑๕  ถนนท่าคราวน้อย  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๐๐
หมายเลขโทรศัพท์         ๐-๕๔๒๑-๗๑๐๖  ต่อ  ๑๕๓
หมายเลขโทรสาร          ๐-๕๔๒๒-๔๔๒๖
 

ประวัติของแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อแผนกวิชา  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๖     เริ่มเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๙     เริ่มเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

พื้นที่ใช้งานของแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่

อาคาร ๖(๒ - ๓ชั้น)  พื้นที่ใช้สอย     ๔๘๖  ตารางเมตร
จัดแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์ปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์  รวมห้องเรียนทั้งสิ้น  4  ห้อง