ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวชมภูุนุช ประสิทธิชาติ
  นางรัตนา ชามาตย์
  นายสุชาติ ตั้งจิตรวัฒนากุล
  นายอรรถพงษ์ เปี้ยปลูก
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
Kru_June
ครูรัตนา ชามาตย์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 321  
เข้าชมปีนี้ : 3,582  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 23,843  
  หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

 

การเรียนการสอน

๑.      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
๒.      การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
๓.      การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
๔.      การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย
๕.      การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๖.      ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์