ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 363  
เข้าชมปีนี้ : 896  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 13,471  
  NewsPhoto
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2560
การเตรียมความพร้อม
ข่าวเตรียมรับประเมินนานาชาติ
ดูรายการทั้งหมด  
 
สรุปผลตามมาตรฐาน สอศ.
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 1
  โหลดคู่มือมาตรฐาน สอศ. 2559
  มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 2
  มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 3
  มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 4
  มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานอาชีวศึกษาที่ 8
สรุปผลตามมาตรฐาน APACC
  รายงานการประเมินตนเอง(SSR)
มาตรฐาน APACC ที่ 1
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 1
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 1 Thai
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 1 Eng
  มาตรฐานที่ 1 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 1 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 2
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 2
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 2 Thai
  มาตรฐานที่ 2 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 2 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 3
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 3
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 3 Thai
  มาตรฐานที่ 3 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 3 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 4
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 4
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 4 Thai
  มาตรฐานที่ 4 (ส่วนที่ 1 )
มาตรฐาน APACC ที่ 5
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 5
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 5 Thai
  มาตรฐานที่ 5 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 5 (ส่วนที่ 2 )
มาตรฐาน APACC ที่ 6
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 6
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 6 Thai
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 2 )
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 3 )
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 4 )
มาตรฐาน APACC ที่ 7
  สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 7
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 7 Thai
  โหลดแบบมาตรฐานที่ 7 Eng
  มาตรฐานที่ 7 (ส่วนที่ 1 )
  มาตรฐานที่ 7 (ส่วนที่ 2 )