ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 315  
เข้าชมปีนี้ : 315  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,890  
  การเตรียมความพร้อม
  หมวด  ข่าวจากงานประกันฯ   วันที่  22-12-2558
laugh วันนี้เทคนิคลำปาง เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายของสำนักมาตรฐานฯ
angel แจ้งหัวหน้าแผนก หัวหน้างานสำรวจข้อมูลย้อนหลัง 3ปี จัดทำโครงการย่อยรองรับ งปม 59

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว