ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 315  
เข้าชมปีนี้ : 315  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,890  
  การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2560
  หมวด  ข่าวจากงานประกันฯ   วันที่  31-07-2560
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นผู้จัดโครงการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

มติการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ จากครูไอทีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน  80 คน เห็นว่า ควรรวมข้อดีของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพทั้งสองแหล่งเข้าด้วยกัน ง่ายต่อผู้ใช้งานทุกระดับ คือ ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้างานประกันคุณภาพ ระดับแผนกวิชา ระดับครูผู้รายงานตัวบ่งชี้ 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว