ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 365  
เข้าชมปีนี้ : 365  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,940  
  มาตรฐานสถานศึกษา 2559
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกอบด้วยมาตรฐานนานาชาติ APACC และมาตรฐานการอาชีวศึกษา OVEC
ปีการศึกษา 2558
----------------------------------------------------------------------------------------
มาตรฐาน APACC มาตรฐาน OVEC
1.    Governance & Management
2.    Teaching & Learning
3.    Faculty & Staff
4.    Research & Development
5.    Extension, consultancy & Linkages
6.    Resources
7.    Support & Students
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
2. ด้านบริหารจัดการศึกษา
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
 

มีจำนวน 7 มาตรฐาน  35 ตัวบ่งชี้  
และ 80 ตัวบ่งชี้ย่อย

คะแนนรวม  500   คะแนน

มีจำนวน 4 มาตรฐาน  14 ตัวบ่งชี้

คะแนนรวม  70   คะแนน
(ระดับดีมาก)