ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 313  
เข้าชมปีนี้ : 313  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,888  
  เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – Study Report : SSR)
ด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)
ระหว่างวันที่  3 –4  กรกฎาคม  2559
ณ ห้องประชุม 1  และ ห้องอินเตอร์เน็ต  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไฟล์ชนิด WOED ไฟล์ชนิดPDF
บทนำ บทนำ
มาตรฐานที่  1 มาตรฐานที่  1
มาตรฐานที่  2 มาตรฐานที่  2
มาตรฐานที่  3 มาตรฐานที่  3
มาตรฐานที่  4 มาตรฐานที่  4
มาตรฐานที่  5 มาตรฐานที่  5
มาตรฐานที่  6 มาตรฐานที่  6
มาตรฐานที่  7 มาตรฐานที่  7
ภาคผนวก (ANNEX) ภาคผนวก (ANNEX)
มาตรฐานกลาง (สอศ.) มาตรฐานกลาง (สอศ.)
 
หมายเหตุ :
1.  ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคลำปางทุกคน เข้าอบรมในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559
2.  ผู้บริหาร และครูที่ทำหน้าที่หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชาช่าง เข้าอบรมในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 เพื่อวิเคราะห์หลักการบริหาร ที่สอดคล้องกับคำถามในแต่ละตัวบ่งชี้เขียนลงในช่องตารางสารสนเทศเชิงคุณภาพ ของภาคผนวก(Annex)  และแนบหลักฐานประกอบตามรายการในคู่มือมาตรฐาน APACC
3.  ครูหมวดภาษาอังกฤษ เลขาประจำตัวบ่งชี้ ทำหน้าที่แปลข้อความหลักการบริหารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ทุกช่องตาราง
4.  ผู้บริหาร และครูที่ทำหน้าที่หัวหน้างานประจำตัวบ่งชี้นำเสนอรายงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ต่อวิทยากรและผู้เข้าอบรม เพื่อรับข้อเสนอแนะนำไปปรับปรุงแก้ไข
5.   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ  11 คน ทำหน้าที่ ช่วยงานหัวหน้าแผนกวิชาช่าง
เก็บข้อมูลหลักฐานที่นำเสนอทุกมาตรฐาน และรวมคะแนนลงในรายงาน
SSR

ชื่อแกนนำประจำตัวบ่งชี้
รายชื่อผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาช่าง หัวหน้างาน ประจำตัวบ่งชี้ในมาตรฐาน APACC

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคลำปาง

มาตรฐานตามที่ สอศ. กำหนด

1.  วิสัยทศน์ สอศ. 2.  มาตรฐานการแนะแนว
3.  แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 4.  วิเคราะห์มาตรฐานชาติ รวม 3 มิย59
5.  กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร 6.  กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
7.  กฏกระทรวง อาชีวอานามัย 8.  การวิเคราะห์การใช้พื้นที่
9.  เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 10.  คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
11.  นโยบายการรับสมัคร 2557 12.  นโยบายการรับสมัคร 2558
13.  ประกาศการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (ตัวบ่งชี้ 3.3.2 การจ่ายค่าตอบแทน) 14.  พรบ ข้าราชการพลเรือน (ตัวบ่งชี้ 3.3.1 การสรรหาครู)
15.  พรบ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2547 (ตัวบ่งชี้ 3.3.1 การสรรหาครู) 16.  พรบ.เงือนเดือน เงินวิทยะฐานะ ฯ
17.  พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๑ 18.  พระราชบัญญัติ เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหน่ง
19.  พระราชบัญญัติเงินเดือน 20.  มาตรฐานตำแหน_ง_ฉบ_บ_ก.ค.ศ.
21.  ระเบียบการเบิกจ่าย 22.  ระเบียบการเบิกจ่ายอาชีวะ
23.  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 24.  รายการครุภัณฑ์ยานยนต์
25.  เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 26.  เรื่องมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ
27.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 28.  องค์การวิชาชีพ 2557
29.  ครุภัณฑ์ พฐ สาขาวิชาช่างยนต์ 30.  ครุภัณฑ์ พฐ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
31.  ครุภัณฑ์ พฐ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 32.  ครุภัณฑ์ พฐ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
33.  ครุภัณฑ์ พฐ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 34.  ครุภัณฑ์ พฐ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
35.  ครุภัณฑ์ พฐ สาขาวิชาช่างโยธา 36.  ครุภัณฑ์ พฐ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
37.  ครุภัณฑ์ พฐ สาขาวิชาโทรคมนาคม 38.  ครุภัณฑ์ช่างอุตสาหกรรม  เครื่องกล-ปวช
39.  ครุภัณฑ์ช่างอุตสาหกรรม ครุภัณฑ์ไฟฟ้า-ปวช_new 40.  ครุภัณฑ์ช่างอุตสาหกรรม เครื่องกล-ปวส_new
41.  ครุภัณฑ์ช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า-ปวช 42.  ครุภัณฑ์ช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า-ปวส
43.  ครุภัณฑ์ช่างอุตสาหกรรม อิเล็ก-ปวช 44.  ครุภัณฑ์ช่างอุตสาหกรรม อิเล็ก-ปวส