ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 228  
เข้าชมปีนี้ : 5,142  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,717  
  สารสนเทศ 2560

เมนูสารสนเทศระบบงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
  

แผนปฏิบัติการประจำปี............................................ ( คลิก )
มาตรฐานสถานศึกษา............................................. ( คลิก )
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ.......................... ( คลิก )
คู่มือมาตรฐาน...................................................... ( คลิก )
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา............................. ( คลิก )
แผนกวิชาช่าง...................................................... ( คลิก )
จำนวนผู้เรียน....................................................... ( คลิก )
จำนวนครูผู้สอน.................................................... ( คลิก )
อัตราส่วนผู้เรียนต่อครูผู้สอน.................................... ( คลิก )
งบดำเนินการและการจัดสรรงบประมาณ...................... ( คลิก )
กรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารสถานศึกษา......... ( คลิก )
กรรมการประกันคุณภาพภายใน................................ ( คลิก )
กรรมการตรวจติดตามข้อมูลการประกันคุณภาพ........... ( คลิก )
กรรมการเขียนรายงานประกันคุณภาพภายใน............... ( คลิก )
รายงานประกันคุณภาพภายใน................................. ( คลิก )


เมนูสารสนเทศระบบงานประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีการศึกษา 2560
  

แผนปฏิบัติการประจำปี............................................ ( คลิก )
มาตรฐานสถานศึกษา............................................. ( คลิก )
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ.......................... ( คลิก )
คู่มือมาตรฐาน...................................................... ( คลิก )
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา............................. ( คลิก )
แผนกวิชาช่าง...................................................... ( คลิก )
จำนวนผู้เรียน....................................................... ( คลิก )
จำนวนครูผู้สอน.................................................... ( คลิก )
อัตราส่วนผู้เรียนต่อครูผู้สอน.................................... ( คลิก )
งบดำเนินการและการจัดสรรงบประมาณ...................... ( คลิก )
กรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารสถานศึกษา......... ( คลิก )
กรรมการประกันคุณภาพภายนอก.............................. ( คลิก )
กรรมการตรวจติดตามข้อมูลการประกันคุณภาพ........... ( คลิก )
กรรมการเขียนรายงานประกันคุณภาพภายนอก............. ( คลิก )
รายงานประกันคุณภาพภายนอก.............................. ( คลิก )


เมนูสารสนเทศระบบงานประกันคุณภาพ APACC ประจำปีการศึกษา 2560
  

แผนปฏิบัติการประจำปี............................................ ( คลิก )
มาตรฐานสถานศึกษา............................................. ( คลิก )
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ.......................... ( คลิก )
คู่มือมาตรฐาน...................................................... ( คลิก )
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา............................. ( คลิก )
แผนกวิชาช่าง...................................................... ( คลิก )
จำนวนผู้เรียน....................................................... ( คลิก )
จำนวนครูผู้สอน.................................................... ( คลิก )
อัตราส่วนผู้เรียนต่อครูผู้สอน.................................... ( คลิก )
งบดำเนินการและการจัดสรรงบประมาณ...................... ( คลิก )
กรรมการสถานศึกษา/กรรมการบริหารสถานศึกษา......... ( คลิก )
กรรมการประกันคุณภาพ APACC.............................. ( คลิก )
กรรมการตรวจติดตามข้อมูลการประกันคุณภาพ........... ( คลิก )
กรรมการเขียนรายงานประกันคุณภาพ APACC............. ( คลิก )
กระบวนการนำเสนอ ( คลิก )
รายงานประกันคุณภาพ APACC............................... ( คลิก )
  
ตอบแบบสอบถาม ประชุมติดตามข้อมูลหลักฐานงานประกันคุณภาพ
https://goo.gl/forms/p4XAasu0MMfArpPu2  คลิก