ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 313  
เข้าชมปีนี้ : 313  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,888  
  มาตรฐานที่ 1 (ส่วนที่ 1 )

มาตรฐานที่ 1 Governance and Management (การกากับดูแลและการบริหารจัดการ)

ตัวชี้วัดที่ 1.1Administrative Structure and Bodies
                   (โครงสร้างการบริหารและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา)

1.1.1 How frequency does the institution communicate its vision and mission to stakeholders
(จำนวนครั้งที่สถานศึกษามีการสื่อสารและเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)


ภาคผนวก  1    การเผยแพร่วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย)……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ข้อความแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจ  [Open] [Open] [Open]
2. ธรรมนูญของสถานศึกษา หรือแผนระยะสั้น 3 ปี [Open] [Open] [Open]
3. ระเบียบการบริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. พ.ศ.2552 และกฎกระทรวง
   ว่าด้วยระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
[Open] [Open] [Open]
4. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 - 2559 [Open] [Open] [Open]
5. คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  [Open] [Open] [Open]
6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2557 - 2558 [Open] [Open] [Open]
7. ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [Open] [Open] [Open]
8. จดหมายข่าวและเอกสารแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง [Open] [Open] [Open]
 
1.1.2 Are the numbers of the decision-making body involved in the formulation of policy matters pertaining to the institution?
(คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายและสนับสนุนการปฏิบัติงานและโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา)
 ภาคผนวก  2    องค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษา
[Open] [Open] [Open]

1.1.3 How often does the institution’s decision making body (Governing Board, Board of Regents, school board, etc) meet to discuss decision/policy matters of the institution? (จำนวนครั้งที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ ของสถานศึกษาภาคผนวก  3  บัญชีสรุปการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการ 
                      วิทยาลัย เรื่องการกำหนดนโยบาย  (3  ปีย้อนหลัง)  .... [Open]
ภาคผนวก  4  บัญชีสรุปการกำหนดนโยบายหลักที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
                      และหรือคณะกรรมการวิทยาลัย  (3  ปีย้อนหลัง)  .... [Open]
ภาคผนวก  5  บัญชีสรุปนโยบาย และคู่มือการดำเนินงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของ 
                      สถานศึกษา  .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. บันทึกการประชุม [Open] [Open] [Open]
2. รายงานการประชุม [Open] [Open] [Open]
3. บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆ ที่กำหนด [Open] [Open] [Open]
4. สรุปรวบรวมนโยบายที่ได้รับอนุมัติแล้ว [Open] [Open] [Open]

1.1.4 How often do you review policies and procedures to conform to the Quality management system?
(จำนวนครั้งในการทบทวนนโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ)
 หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. คู่มือการประกันคุณภาพ [Open] [Open] [Open]
2. รายงานการปรับปรุงระบบคุณภาพการบริหารจัดการ(QMS) [Open] [Open] [Open]
3. แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
4. ผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
5. ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก [Open] [Open] [Open]
6. ระเบียบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]

 
1.1.5 How much is the involvement of the institution’s Administrative committees in the decision making designed to support the TVET program?

(ร้อยละของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการอาชีวศึกษา)

ภาคผนวก  6    องค์ประกอบของคณะผู้บริหาร  (โปรดแนบสำเนาคำบรรยายลักษณะของงานแต่ละตำแหน่ง)   .... [Open]
ภาคผนวก  7    การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารในการตัดสินใจ   .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
3. บันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
4. รายชื่อสถานศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกัน [Open] [Open] [Open]

1.1.6 How much is the involvement of the institution’s Academic committees/Senior Teachers in deciding academic matters like curriculum development/implementation, grading system, supervision of teaching, etc.?
(ร้อยละของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา หรือครูอาวุโสที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานวิชาการ)
 ภาคผนวก  8     รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ    .... [Open]
ภาคผนวก  9     หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าแผนก  หัวหน้างาน  ครูและเจ้าหน้าที่    .... [Open]
ภาคผนวก  10   การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ    .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ [Open] [Open] [Open]
2. นโยบายการวัดผลและประเมินผล [Open] [Open] [Open]
3. หลักสูตรการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
4. รายชื่อสถานศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกัน [Open] [Open] [Open]

ตัวชี้วัดที่ 1.2  Qualifications of Administrative Staff  (คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา)

1.2.1 What percentage of Administrative Staff is competent in their respective work?
(ร้อยละของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่มีสมรรถนะตามภาระงานที่รับผิดชอบ)
 ภาคผนวก  11   บทสรุปคุณสมบัติ  และรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารจัดการ (3  ปี  ย้อนหลัง)   .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหารที่ระบุคุณสมบัติด้านการศึกษา ประสบการณ์ทำงานและการประเมินผลปฏิบัติงาน [Open] [Open] [Open]
2. โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรย้อนหลัง 3 ปี [Open] [Open] [Open]
3. หลักฐานรับรองคุณสมบัติของคณะผู้บริหารทั้งระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
[Open] [Open] [Open]
4. หลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง  3 ปี [Open] [Open] [Open]

ตัวชี้วัดที่ 1.3  Management Systems and Procedures  (กระบวนการและระบบการบริหารจัดการ)
1.3.1  How many special projects/programs were planned in the past three(3) years?
(จำนวนโครงการที่มีการวางแผนและได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ)
 ภาคผนวก  12   โครงงานและโครงการพิเศษที่วางแผนไว้และดำเนินการสำเร็จ  (3 ปีย้อนหลัง)    .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. รายชื่อโครงงานและโครงการที่ได้วางแผนแล้ว [Open] [Open] [Open]
2. รายชื่อโครงการ โครงงานที่ดำเนินการแล้ว [Open] [Open] [Open]
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ หรือโครงงาน [Open] [Open] [Open]
4. รายงานประจำปี [Open] [Open] [Open]
 
1.3.2 How often does the Financial Management Officials meet to discuss budget planning and allocation, and other financial management activites? (จำนวนครั้งที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน มีการประชุมพิจารณาวางแผน และจัดสรรงบประมาณ และบริหารจัดการด้านการเงินในเรื่องอื่นๆ)
 ภาคผนวก  13   รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน     .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน [Open] [Open] [Open]
2. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน [Open] [Open] [Open]
3. ระบบบัญชีและการควบคุมงบประมาณ [Open] [Open] [Open]
4. ขั้นตอนการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ [Open] [Open] [Open]
 
1.3.3 How much percentage of the institution’s income-generated funds is allocated for its development plans and for its operations?
(ร้อยละของเงินรายได้ของสถานศึกษาที่ได้จัดสรรสำหรับแผนพัฒนาและการปฏิบัติงาน)
 ภาคผนวก 14   แหล่งที่มาของเงิน และจำนวนเงินทุนสนับสนุน  (3  ปีย้อนหลัง)     .... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. รายงานรายได้ผลผลิตของนักเรียนนักศึกษา [Open] [Open] [Open]
2. แผนพัฒนาของสถานศึกษา (ระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น) [Open] [Open] [Open]
3. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณปัจจุบัน [Open] [Open] [Open]
4. คู่มือการปฏิบัติงาน [Open] [Open] [Open]