ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 507  
เข้าชมปีนี้ : 2,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  
  มาตรฐานที่ 1 (ส่วนที่ 2 )

1.3.4 How often does the institution audit its inventory?  (จำนวนครั้งในการตรวจสอบพัสดุประจำปี)
 ภาคผนวก 15   ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ...... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ขั้นตอนการควบคุมพัสดุ [Open] [Open] [Open]
2. รายงานการตรวจสอบพัสดุ  3 ปี ย้อนหลัง [Open] [Open] [Open]
3. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  3 ปี ย้อนหลัง [Open] [Open] [Open]
4. หลักฐานการจัดซื้อพัสดุ [Open] [Open] [Open]
 

1.3.5 How often are communications and records sorted, filed and updated for easy retrieval?
(จำนวนครั้งในการรางาน บันทึกแยกหมวดหมู่ จัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกในการแก้ไขข้อมูล)ภาคผนวก  16   รายการเอกสารสำคัญ  .....  [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร [Open] [Open] [Open]
2. ระบบการบริหารจัดการข้อมูล [Open] [Open] [Open]
3. ทะเบียนหนังสือเข้าออก [Open] [Open] [Open]
4. วิธีการจัดเก็บและทำลายเอกสาร [Open] [Open] [Open]


สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1  การกำกับดูแล และการบริหารจัดการ
Criterion–BasedSummary  of  (Points)
Criterion  I  Governance  and  Management