ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 313  
เข้าชมปีนี้ : 313  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,888  
  มาตรฐานที่ 1 (ส่วนที่ 2 )

1.3.4 How often does the institution audit its inventory?  (จำนวนครั้งในการตรวจสอบพัสดุประจำปี)
 ภาคผนวก 15   ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ...... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ขั้นตอนการควบคุมพัสดุ [Open] [Open] [Open]
2. รายงานการตรวจสอบพัสดุ  3 ปี ย้อนหลัง [Open] [Open] [Open]
3. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  3 ปี ย้อนหลัง [Open] [Open] [Open]
4. หลักฐานการจัดซื้อพัสดุ [Open] [Open] [Open]
 

1.3.5 How often are communications and records sorted, filed and updated for easy retrieval?
(จำนวนครั้งในการรางาน บันทึกแยกหมวดหมู่ จัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเพื่อสะดวกในการแก้ไขข้อมูล)ภาคผนวก  16   รายการเอกสารสำคัญ  .....  [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ระบบการจัดเก็บเอกสาร [Open] [Open] [Open]
2. ระบบการบริหารจัดการข้อมูล [Open] [Open] [Open]
3. ทะเบียนหนังสือเข้าออก [Open] [Open] [Open]
4. วิธีการจัดเก็บและทำลายเอกสาร [Open] [Open] [Open]


สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1  การกำกับดูแล และการบริหารจัดการ
Criterion–BasedSummary  of  (Points)
Criterion  I  Governance  and  Management