ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 507  
เข้าชมปีนี้ : 2,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  
  มาตรฐานที่ 2 (ส่วนที่ 1 )
มาตรฐานที่ 2 Teaching and Learning (การจัดการเรียนการสอน)
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติที่นำมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา [Open] [Open] [Open]
2. เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ สาขาวิชาที่โดดเด่นหรือความเป็นเลิศของสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
ทั้งการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง 
[Open] [Open] [Open]
3. หลักสูตร แผนการเรียน ของสถานศึกษา ที่ใช้ในปัจจุบัน [Open] [Open] [Open]
4. แนวนโยบายของรัฐบาล [Open] [Open] [Open]
5. รายชื่อสถานศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกัน [Open] [Open] [Open]


 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน [Open] [Open] [Open]
2. ร่องรอย หลักฐานในการปรับปรุงหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
3. แนวทางในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
4. รายชื่อสถานศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกัน [Open] [Open] [Open]
5. การประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
6. รายงานการประชุม [Open] [Open] [Open]
 

   
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
2. หลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา [Open] [Open] [Open]
3. การประชุมที่เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
4. รายงานการประชุม [Open] [Open] [Open]
5. บันทึกข้อความเชิญประชุมครูเป็นกรณีพิเศษ เกี่ยวกับการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
[Open] [Open] [Open]
6. โครงร่างหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติต่อสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ประมวลการเรียนการสอนรายวิชาของสถานศึกษา  3  ปีย้อนหลัง [Open] [Open] [Open]
2. รายชื่อครูในสถานศึกษา  3  ปีย้อนหลัง [Open] [Open] [Open]
3. บันทึกการประชุมเกี่ยวกับ การพัฒนา ปรับปรุง
ประมวลการเรียนการสอนรายวิชา
[Open] [Open] [Open]
4. รายงานการประชุม [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. บัญชีรายชื่อครู [Open] [Open] [Open]
2. บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
3. ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
4. เอกสารแสดงขั้นตอนการบำรุงรักษา [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. สรุปงบหน้างบประมาณประจำปี [Open] [Open] [Open]
2. งบประมาณที่จัดสรรเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
3. งบการเงิน [Open] [Open] [Open]
4. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
2. รายการวัสดุครุภัณฑ์ด้านสื่อการเรียนการสอนและการเก็บรักษา [Open] [Open] [Open]
3. ทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ด้านสื่อการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
4. วัสดุครุภัณฑ์มาตรฐานด้านสื่อการเรียนการสอน ตามข้อกำหนด
ของกระทรวงศึกษาธิการ
[Open] [Open] [Open]