ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 313  
เข้าชมปีนี้ : 313  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,888  
  มาตรฐานที่ 2 (ส่วนที่ 1 )
มาตรฐานที่ 2 Teaching and Learning (การจัดการเรียนการสอน)
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. นโยบายด้านการศึกษาระดับชาติที่นำมาใช้ในการจัดการอาชีวศึกษา [Open] [Open] [Open]
2. เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ สาขาวิชาที่โดดเด่นหรือความเป็นเลิศของสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
ทั้งการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง 
[Open] [Open] [Open]
3. หลักสูตร แผนการเรียน ของสถานศึกษา ที่ใช้ในปัจจุบัน [Open] [Open] [Open]
4. แนวนโยบายของรัฐบาล [Open] [Open] [Open]
5. รายชื่อสถานศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกัน [Open] [Open] [Open]


 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน [Open] [Open] [Open]
2. ร่องรอย หลักฐานในการปรับปรุงหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
3. แนวทางในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
4. รายชื่อสถานศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกัน [Open] [Open] [Open]
5. การประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
6. รายงานการประชุม [Open] [Open] [Open]
 

   
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. หลักฐานการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
2. หลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา [Open] [Open] [Open]
3. การประชุมที่เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
4. รายงานการประชุม [Open] [Open] [Open]
5. บันทึกข้อความเชิญประชุมครูเป็นกรณีพิเศษ เกี่ยวกับการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
[Open] [Open] [Open]
6. โครงร่างหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติต่อสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ประมวลการเรียนการสอนรายวิชาของสถานศึกษา  3  ปีย้อนหลัง [Open] [Open] [Open]
2. รายชื่อครูในสถานศึกษา  3  ปีย้อนหลัง [Open] [Open] [Open]
3. บันทึกการประชุมเกี่ยวกับ การพัฒนา ปรับปรุง
ประมวลการเรียนการสอนรายวิชา
[Open] [Open] [Open]
4. รายงานการประชุม [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. บัญชีรายชื่อครู [Open] [Open] [Open]
2. บัญชีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
3. ทะเบียนสื่อการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
4. เอกสารแสดงขั้นตอนการบำรุงรักษา [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. สรุปงบหน้างบประมาณประจำปี [Open] [Open] [Open]
2. งบประมาณที่จัดสรรเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
3. งบการเงิน [Open] [Open] [Open]
4. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. ทะเบียนนักเรียน นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
2. รายการวัสดุครุภัณฑ์ด้านสื่อการเรียนการสอนและการเก็บรักษา [Open] [Open] [Open]
3. ทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ด้านสื่อการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
4. วัสดุครุภัณฑ์มาตรฐานด้านสื่อการเรียนการสอน ตามข้อกำหนด
ของกระทรวงศึกษาธิการ
[Open] [Open] [Open]