ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 507  
เข้าชมปีนี้ : 2,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  
  มาตรฐานที่ 2 (ส่วนที่ 2 )

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1. เอกสารหลักฐานแสดงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
2. การประเมินผลผู้เรียน [Open] [Open] [Open]
3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของครู [Open] [Open] [Open]
4. ระบบการกำกับติดตาม และการประเมินผลกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
[Open] [Open] [Open]
5. ร้อยละของการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]