ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 507  
เข้าชมปีนี้ : 2,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  
  มาตรฐานที่ 3 (ส่วนที่ 2 )
ตัวบ่งชี้ย่อย 3.3.5  ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกและการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
5.  What  is  the  average  percentage  involvement  of  stakeholders  (e.g.  industry,  external  subject  specialists,  community  and alumni)  in  the  selection  and  recruitment  process  of  faculty  members  and  staff  ?
ตารางที่  3–11  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย 3.3.
ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกและ
สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
Ave.  Percentage  Involvement
 
กาเครื่องหมาย
Please  tick (ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
ตั้งแต่ 31 ขึ้นไป 
(31  and  above)
  4  
21 – 30   3  
11 – 20   2  
1 – 10   1  
0   0  
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในการคัดเลือก  และการสรรหา [Open] [Open] [Open]
2.  รายงานการประชุม [Open] [Open] [Open]
3.  รายชื่อผู้เข้าประชุม [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย 3.3.6  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ได้รับการพัฒนา  โดยการสัมมนา  อบรมเชิงปฏิบัติการ  หรือการฝึกประสบการณ์
6.  What  percentage  of  the  faculty  members  and  staff  participated  in  the  development  program  through  attendance  in  seminars,  workshops,  in–service  training,  etc.  in  the  last  three  years?
ตารางที่  3–12  ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย  3.3.6
รายการประเมิน
Parameter
ร้อยละที่ดำเนินการได้
Percentage  of  Faculty  Members  Participation
กาเครื่องหมาย
Please  tick  
(ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
ครูที่ได้รับการพัฒนา
โดยการสัมมนา  
อบรมเชิงปฏิบัติการ  หรือการฝึกประสบการณ์
Percentage  of  Faculty  Members  Participation
ตั้งแต่  81 ขึ้นไป
(81  and  above)
  4  
61 – 80   3  
41 – 60   2  
21 – 40   1  
0 – 20   0  
บุคลากรทางการศึกษาอื่น   ที่ได้รับการพัฒนาโดยการสัมมนา  อบรมเชิงปฏิบัติการ  หรือการฝึกประสบการณ์
Percentage  of  Staff  Participation
ตั้งแต่  81 ขึ้นไป
(81  and  above)
  4  
61 – 80   3  
41 – 60   2  
21 – 40   1  
0 – 20   0  
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  โครงการพัฒนาครู [Open] [Open] [Open]
2.  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอื่น [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนาในภาพรวมของสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  รายงานการเข้าร่วมฝึกอบรมของครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นรายบุคคล [Open] [Open] [Open]
5.  รายงานการสำรวจความต้องการจำเป็นในฝึกอบรมของครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  3.3.7  จำนวนทุนที่จัดสรรแก่ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  เพื่อการฝึกอบรม  หรือการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
7.  How  many  scholarship  grants  through  training  programs  or  higher  degrees  were  provided  to  faculty  members  and  staff  for  the  past  three  years?
ตารางที่ 3–13  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย 3.3.
การพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
Professional  Development  of  Faculty  and  Staff
จำนวนทุนที่จัดสรรแก่ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น  เพื่อการฝึกอบรม  
หรือการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
Number  of  Scholarships  through  Training/Higher  Degrees were  provided
กา
เครื่องหมาย
Please  tick
(ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนัก
คะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
ตั้งแต่  31  ขึ้นไป
(31  and  above)
  4  
21 30   3  
10 20   2  
1 9   1  
0   0  
 
Data  Required
ภาคผนวก 23      รายชื่อผู้ได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย
Annex  23         List  of  Recipients  of  Different  Recognition
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  โครงการพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น [Open] [Open] [Open]
2.  สรุปจำนวนทุนที่ใช้ในโครงการฝึกอบรม [Open] [Open] [Open]
3.  สรุปรายละเอียดทุนการศึกษาต่อ  เพื่อให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น [Open] [Open] [Open]
4.  รายชื่อผู้ให้ทุนสนับสนุน  หรือผู้บริจาคทุน [Open] [Open] [Open]
 
สรุปผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
Criterion–Based
Summary  of  (Points)
Criterion  III  Faculty  and  Staff
ตารางที่  3–14  สรุปผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
 
ตัวบ่งชี้
Indicators
น้ำหนักคะแนน
Weighted  
(Points)
คะแนนที่ได้
Earned  
(Points)
ตัวบ่งชี้  3.1  คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
Qualifications  and  Job  Descriptions  of  Faculty  Members  and  Staff
28  
ตัวบ่งชี้  3.2  ภาระงานสอน  และภาระงานที่ได้รับมอบหมายของครู
Faculty  Members  Assignment  and  Load
12  
ตัวบ่งชี้  3.3  ระบบการสรรหา  การจ่ายค่าตอบแทน
การพัฒนาบุคลากร  และการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
Systems  of  Recruitment,  Compensation,  Development,  and  Evaluation
30  
รวม 70