ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 507  
เข้าชมปีนี้ : 2,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  
  มาตรฐานที่ 4 (ส่วนที่ 1 )
มาตรฐานที่  4  การวิจัยและพัฒนา         จำนวน 4 ตัวบ่งชี้
Criterion  IV. – Research  and  Development
 
ตัวบ่งชี้  4.1  โครงการวิจัยและพัฒนา
                       ตัวบ่งชี้ย่อย  4.1.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  โครงร่างการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  รายงานการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
3.  แผนงาน และโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
4.  นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ได้มาจากผลการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
5.  ข้อตกลงของสถานศึกษากับหน่วยงาน หรือสถาบันการวิจัยอื่นในการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  4.2  การมีส่วนร่วมของครู 


ภาคผนวก 24   รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา ....... [Open]
ภาคผนวก 25   รายชื่องานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์  และดำเนินการกำกับติดตามโดยคณะครู ....... [Open]
ภาคผนวก  26   รายการตีพิมพ์  เผยแพร่งานวิจัยที่ครูได้ดำเนินการแล้ว (ดำเนินการโดยครู 3 ปีย้อนหลัง) ....... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายชื่อของครู และคณะทำงานวิจัย [Open] [Open] [Open]
2.  แผนงาน และโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
3.  โครงร่างงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
4.  รายงานผลการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
5.  คำสั่งแต่งตั้ง  และมอบหมายหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
 
                      

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายชื่อของครู และคณะทำงานในกิจกรรมการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
2.  แผนงาน และโครงการในกิจกรรมการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
4.  คำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ในกิจกรรมการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  4.3  การเผยแพร่  และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
Dissemination  and  Utilization  f  R&D  Outputs
                     

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่  [Open] [Open] [Open]
2.  รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย  [Open] [Open] [Open]
3.  รายชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์ [Open] [Open] [Open]
4.  รายชื่อหนังสือ บทเรียนสำเร็จรูป แบบฝึกหัด และคู่มือที่ตีพิมพ์ [Open] [Open] [Open]
5.  แผนการนำผลการวิจัยไปใช้ [Open] [Open] [Open]
6.  โครงร่างงานวิจัยและพัฒนา  [Open] [Open] [Open]
7.  รายงานผลการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
8.  แผนการตลาดสำหรับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ [Open] [Open] [Open]
9.  แผนธุรกิจในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ [Open] [Open] [Open]
10.  ข้อเสนอแนะจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ 4.4 การบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา 


 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  โครงร่างการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  แผนงาน  และโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
4.  รายงานงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำหรับงานวิจัยและพัฒนา  [Open] [Open] [Open]
5.  งบประมาณดำเนินการประจำปีของสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกความร่วมมือของสถานศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ในการทำงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
3.  แผนงาน และโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
4.  รายงานผลการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
5.  รายงานงบประมาณที่จัดสรรสำหรับงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  แผนงาน  และโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  นโยบายในการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ [Open] [Open] [Open]
4.  รายงานการกำกับติดตาม และประเมินผลงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  การจัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  รายชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ [Open] [Open] [Open]
3.  แผนการใช้เงินของโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
4.  นโยบายการสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  การจัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  รายชื่อโครงการวิจัยที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ [Open] [Open] [Open]
3.  แผนการใช้เงินของโครงการวิจัย [Open] [Open] [Open]
4.  นโยบายการสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย [Open] [Open] [Open]