ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 313  
เข้าชมปีนี้ : 313  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,888  
  มาตรฐานที่ 4 (ส่วนที่ 1 )
มาตรฐานที่  4  การวิจัยและพัฒนา         จำนวน 4 ตัวบ่งชี้
Criterion  IV. – Research  and  Development
 
ตัวบ่งชี้  4.1  โครงการวิจัยและพัฒนา
                       ตัวบ่งชี้ย่อย  4.1.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  โครงร่างการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  รายงานการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
3.  แผนงาน และโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
4.  นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ได้มาจากผลการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
5.  ข้อตกลงของสถานศึกษากับหน่วยงาน หรือสถาบันการวิจัยอื่นในการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  4.2  การมีส่วนร่วมของครู 


ภาคผนวก 24   รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา ....... [Open]
ภาคผนวก 25   รายชื่องานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์  และดำเนินการกำกับติดตามโดยคณะครู ....... [Open]
ภาคผนวก  26   รายการตีพิมพ์  เผยแพร่งานวิจัยที่ครูได้ดำเนินการแล้ว (ดำเนินการโดยครู 3 ปีย้อนหลัง) ....... [Open]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายชื่อของครู และคณะทำงานวิจัย [Open] [Open] [Open]
2.  แผนงาน และโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
3.  โครงร่างงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
4.  รายงานผลการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
5.  คำสั่งแต่งตั้ง  และมอบหมายหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
 
                      

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายชื่อของครู และคณะทำงานในกิจกรรมการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
2.  แผนงาน และโครงการในกิจกรรมการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
4.  คำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ในกิจกรรมการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอน [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  4.3  การเผยแพร่  และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
Dissemination  and  Utilization  f  R&D  Outputs
                     

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่  [Open] [Open] [Open]
2.  รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย  [Open] [Open] [Open]
3.  รายชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์ [Open] [Open] [Open]
4.  รายชื่อหนังสือ บทเรียนสำเร็จรูป แบบฝึกหัด และคู่มือที่ตีพิมพ์ [Open] [Open] [Open]
5.  แผนการนำผลการวิจัยไปใช้ [Open] [Open] [Open]
6.  โครงร่างงานวิจัยและพัฒนา  [Open] [Open] [Open]
7.  รายงานผลการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
8.  แผนการตลาดสำหรับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ [Open] [Open] [Open]
9.  แผนธุรกิจในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ [Open] [Open] [Open]
10.  ข้อเสนอแนะจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ 4.4 การบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา 


 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  โครงร่างการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  แผนงาน  และโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
4.  รายงานงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำหรับงานวิจัยและพัฒนา  [Open] [Open] [Open]
5.  งบประมาณดำเนินการประจำปีของสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกความร่วมมือของสถานศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ในการทำงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
3.  แผนงาน และโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
4.  รายงานผลการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
5.  รายงานงบประมาณที่จัดสรรสำหรับงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  แผนงาน  และโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  นโยบายในการกำกับติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ [Open] [Open] [Open]
4.  รายงานการกำกับติดตาม และประเมินผลงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  การจัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  รายชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ [Open] [Open] [Open]
3.  แผนการใช้เงินของโครงการวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
4.  นโยบายการสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  การจัดสรรงบประมาณสำหรับงานวิจัยและพัฒนา [Open] [Open] [Open]
2.  รายชื่อโครงการวิจัยที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ [Open] [Open] [Open]
3.  แผนการใช้เงินของโครงการวิจัย [Open] [Open] [Open]
4.  นโยบายการสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย [Open] [Open] [Open]