ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 313  
เข้าชมปีนี้ : 313  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,888  
  มาตรฐานที่ 5 (ส่วนที่ 1 )
มาตรฐานที่ 5  การบริการด้านวิชาการและวิชาชีพ  การให้คำปรึกษาแนะนำ
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ        จำนวน  3  ตัวบ่งชี้
Criterion  V  Extension,  Consultancy  and  Linkages 
ตัวบ่งชี้  5.1  โครงการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพ 

 
ภาคผนวก  27   การบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ ....... [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA)  กับผู้ขอรับบริการ [Open] [Open] [Open]
2.  แบบสำรวจการวิเคราะห์ความต้องการ [Open] [Open] [Open]
3.  รายชื่อผู้ขอรับบริการ   กลุ่มเป้าหมายสำหรับการให้บริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
4.  โครงการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ  โดยระบุกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่ชัดเจน [Open] [Open] [Open]
5.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
6.  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
7.  สรุปผลการดำเนินโครงการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพที่ได้ดำเนินการแล้ว [Open] [Open] [Open]
8.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน [Open] [Open] [Open]
9.  รายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ [Open] [Open] [Open]
 


ภาคผนวก  28   รายชื่องานวิจัยที่นำผลไปใช้เป็นปัจจัยในการให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ ........ [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายงานโครงการการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพสู่ชุมชน [Open] [Open] [Open]
2.  รายละเอียดของงานวิจัยที่นำไปสู่โครงการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพสู่ชุมชน [Open] [Open] [Open]
3.  สรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน [Open] [Open] [Open]
4.  ข้อเสนอแนะจากชุมชนที่ได้รับการบริการ [Open] [Open] [Open]
5.  รายงานผลการสำรวจชุมชน [Open] [Open] [Open]
 


ภาคผนวก  29   รายชื่อคณะทำงานที่ให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ ..... [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  คำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ของคณะทำงานในการให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
2.  เอกสารการมอบหมายงาน [Open] [Open] [Open]
3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน [Open] [Open] [Open]
4.  เครื่องมือในการกำกับ  ติดตาม และประเมินผล [Open] [Open] [Open]
5.  นโยบายในการวางแผนโครงการให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
6.  รายงานการกำกับติดตาม และการประเมินผลโครงการ [Open] [Open] [Open]
7.  รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  5.2  การมีส่วนร่วมของครูด้านการให้บริการวิชาการ  และวิชาชีพภาคผนวก  30   รายชื่อคณะครูที่มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ ..... [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
2.  ประวัติของคณะทำงาน [Open] [Open] [Open]
3.  คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ของคณะทำงาน [Open] [Open] [Open]
4.  เครื่องมือในการกำกับ  ติดตาม  และประเมินผล [Open] [Open] [Open]
5.  นโยบายในการวางแผนโครงการ [Open] [Open] [Open]
6.  รายงานการกำกับ  ติดตาม  และการประเมินผลโครงการ [Open] [Open] [Open]
7.  รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  5.3  การบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการ  และวิชาชีพ


 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
2.  แผนงาน  โครงการการใช้งบประมาณสำหรับการบริการด้านวิชาการ [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพและวิชาชีพ  [Open] [Open] [Open]
4.  แผนงบประมาณประจำปีของสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]
 


ภาคผนวก  31   บันทึกของครูผู้ให้บริการแนะนำในระดับสถานศึกษาระดับชาติ และระดับนานาชาติ ..... [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ร่วมกับหน่วยงาน  องค์กร  และสถานประกอบการ [Open] [Open] [Open]
2.  โครงการบริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการด้านวิชาการ  และวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ 5.4  แผนงานการให้คำปรึกษา  แนะนำ หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  แผนงานการให้คำปรึกษา แนะนำ [Open] [Open] [Open]
2.  รายชื่อเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ [Open] [Open] [Open]
3.  ประวัติ  และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ [Open] [Open] [Open]
4.  คุณลักษณะความเชี่ยวชาญ [Open] [Open] [Open]
5.  บันทึกการประชุม [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายงานการบริการให้คำปรึกษา และรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการ [Open] [Open] [Open]
2.  โครงการให้บริการให้คำปรึกษา  แนะนำ [Open] [Open] [Open]
3.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOA) [Open] [Open] [Open]
4.  นโยบายการสร้างรายได้จากโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ [Open] [Open] [Open]
5.  รายงานด้านการเงิน 3  ปี  ย้อนหลัง [Open] [Open] [Open]