ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 507  
เข้าชมปีนี้ : 2,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  
  มาตรฐานที่ 5 (ส่วนที่ 2 )
ตัวบ่งชี้  5.5  ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ 


 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOA)  กับสถานประกอบการ สมาคมหรือบริษัท [Open] [Open] [Open]
2.  บันทึกการประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
3.  บันทึกการฝึกอบรมระหว่างการทำงาน [Open] [Open] [Open]
4.  หลักฐานการส่งนักเรียน นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  [Open] [Open] [Open]
5.  โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ [Open] [Open] [Open]
6.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ [Open] [Open] [Open]
7.  รายงานการประเมินผลโครงการ [Open] [Open] [Open]
8.  นโยบายการนำโครงการสู่การปฏิบัติ  [Open] [Open] [Open]
9.  รายงานข้อเสนอแนะของศิษย์เก่า [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  5.6  การก่อตั้งชมรม  หรือสมาคมร่วมกับสถานศึกษาอื่น  


 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกข้อตกลง  (MOA)  ในการร่วมมือกันจัดตั้งเป็นชมรม หรือสมาคม [Open] [Open] [Open]
2.  รายงานผลการการดำเนินการของชมรม  หรือสมาคม [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการวิจัย [Open] [Open] [Open]
4.  วิธีดำเนินการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
5.  รายชื่อครู และนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน [Open] [Open] [Open]