ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 313  
เข้าชมปีนี้ : 313  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,888  
  มาตรฐานที่ 5 (ส่วนที่ 2 )
ตัวบ่งชี้  5.5  ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ 


 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOA)  กับสถานประกอบการ สมาคมหรือบริษัท [Open] [Open] [Open]
2.  บันทึกการประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
3.  บันทึกการฝึกอบรมระหว่างการทำงาน [Open] [Open] [Open]
4.  หลักฐานการส่งนักเรียน นักศึกษา  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  [Open] [Open] [Open]
5.  โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ [Open] [Open] [Open]
6.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ [Open] [Open] [Open]
7.  รายงานการประเมินผลโครงการ [Open] [Open] [Open]
8.  นโยบายการนำโครงการสู่การปฏิบัติ  [Open] [Open] [Open]
9.  รายงานข้อเสนอแนะของศิษย์เก่า [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  5.6  การก่อตั้งชมรม  หรือสมาคมร่วมกับสถานศึกษาอื่น  


 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกข้อตกลง  (MOA)  ในการร่วมมือกันจัดตั้งเป็นชมรม หรือสมาคม [Open] [Open] [Open]
2.  รายงานผลการการดำเนินการของชมรม  หรือสมาคม [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานผลการวิจัย [Open] [Open] [Open]
4.  วิธีดำเนินการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
5.  รายชื่อครู และนักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน [Open] [Open] [Open]