ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 507  
เข้าชมปีนี้ : 2,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 2 )
ห้องสมุด 
Library
ตัวบ่งชี้ 6.6  วัสดุสื่อประจำห้องสมุด  ..... [ Open ]
                 Library  Collection


หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  มาตรฐานห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
2.  ทะเบียนหนังสือที่ตีพิมพ์ไม่เกิน  10  ปี [Open] [Open] [Open]
3.  ทะเบียนหนังสือ  และสื่อสิ่งพิมพ์ [Open] [Open] [Open]
4.  รายชื่อหนังสือใหม่ตามความต้องการ [Open] [Open] [Open]
5.  วารสารที่จัดพิมพ์เป็นชุดต่อเนื่อง [Open] [Open] [Open]
6.  หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์  ที่จัดบริการในห้องสมุด      
7.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อดิจิตอล และสื่ออื่น  ที่ไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์      
8.  ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด     [Open]
9.  ระบบการสืบค้น      
10.  จำนวนนักเรียน  นักศึกษาที่เรียนในระบบปกติเต็มเวลา  และเรียนภาคพิเศษ      
 


Data  Required
ภาคผนวก  38   สื่อประจำห้องสมุด ..... [Open]
ภาคผนวก  39   เครือข่ายกับห้องสมุดอื่น ๆ ..... [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
2.  รายละเอียดของข้อตกลงความร่วมมือ [Open] [Open] [Open]
 

 
ตัวล่งชีที่ 6.7  พื้นที่ในการให้บริการ ..... [ Open ]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  จำนวนนักเรียนนักศึกษา [Open] [Open] [Open]
2.  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้ห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
3.  มาตรฐานของห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
4.  พื้นที่บริการของห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
5.  ศูนย์วิทยบริการ  หรือห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
 

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  จำนวนนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
2.  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้ห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
3.  มาตรฐานของห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
4.  พื้นที่บริการของห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
5.  ศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
6.  ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
 

 
ตัวบ่งชี้ 6.8  ระบบการบริหาร ..... [ Open ]

สถานศึกษาจัดเตรียมข้อมูลย้อนหลัง  3 ปี  ในเรื่องที่สถานศึกษาดำเนินการ
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ตารางการใช้พื้นที่บริการในห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
2.  มาตรฐานของห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
3.  ปฏิทินกิจกรรมห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
4.  ป้ายแสดงหมวดหมู่หนังสือ [Open] [Open] [Open]
5.  ข้อมูลการให้บริการที่มีค่าบริการ  และที่ไม่มีค่าบริการ [Open] [Open] [Open]
6.  การยืม  และการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างห้องสมุด      
7.  ข้อมูลการให้บริการหนังสือยืมเรียน      
8.  ข้อมูลการให้บริการของห้องสมุดด้วยระบบคอมพิวเตอร์      
9.  ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ      
10.  ทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวก      
11.  หลักฐาน  หรือทะเบียน  หรือข้อมูลการบอกรับหนังสือพิมพ์และนิตยสาร      
12.  ทะเบียนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
13.  ผลการประชุมในการวางแผนการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อยกระดับ      
 
 

ตังบ่งชี้ 6.9  เรื่องอื่นๆ ..... [ Open ]

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  งบประมาณประจำปี  (เฉพาะงบดำเนินการ) [Open] [Open] [Open]
2.  งบประมาณที่จัดสรรให้ห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
3.  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [Open] [Open] [Open]
 


Data  Required
ภาคผนวก 40   ประวัติเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ..... [Open]
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  มาตรฐานของห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
2.  ประวัติเจ้าหน้าที่ห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
3.  คำสั่งแต่งตั้ง  มอบหมายงาน  และหน้าที่ความรับผิดชอบ [Open] [Open] [Open]
4.  รายการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในห้องสมุด [Open] [Open] [Open]
5.  ข้อเสนอแนะจากครู  และนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
 

 
โรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ 
Workshops  and Laboratories
ตัวบ่งชี้  6.10 อุปกรณ์  เครื่องมือ  วัสดุ  และครุภัณฑ์
Equipment Tools  and  Supplies  and Materials
ตัวบ่งชี้ย่อย  6.10.1  ร้อยละของอุปกรณ์  เครื่องมือ  วัสดุ  และครุภัณฑ์พื้นฐานเทียบกับข้อกำหนด
Indicator  A - Equipment/Tools and Supplies and Materials
1. Are  the required  equipment/tools and  major supplies/materials made available in accordance with  the  prescribed  national  standards?
ตารางที่  6–21 ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย  6.10.1
รายการประเมิน
Parameter
มาตรฐาน  National  Standards สภาพของสถานศึกษา
Institution’s
Status
ร้อยละ
Percent 
availability
กาเครื่องหมาย
Please  tick
(ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนัก
คะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
ร้อยละของอุปกรณ์  เครื่องมือ  วัสดุ  และครุภัณฑ์พื้นฐาน
เทียบกับข้อกำหนด
Functional  Basic  Equipment/Tools
Supplies/Materials
    ตั้งแต่  81  ขึ้นไป
81  and  above
  4  
61 – 80   3
41 – 60   2
21 – 40   1
0 – 20
20  or  less
  0
Data  Required
ภาคผนวก 41   อุปกรณ์และเครื่องมือ
ภาคผนวก  42  วัสดุ/อุปกรณ์ และชุดปฏิบัติงาน
Annex  41      Equipment and Tools
Annex 42     Supplies/Materials  and  Uniform
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ทะเบียนอุปกรณ์  และเครื่องมือ [Open] [Open] [Open]
2.  ทะเบียนวัสดุ  และครุภัณฑ์ [Open] [Open] [Open]
3.  คู่มือการปฏิบัติงาน [Open] [Open] [Open]
4.  ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับโรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ [Open] [Open] [Open]
5.  มาตรการด้านความปลอดภัย [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  6.10.2  จำนวนครั้งในการตรวจสอบ  และการบำรุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์  วัสดุ  ครุภัณฑ์
2.  How often are the  equipment/tools and supplies/materials  checked  and cleaned?
ตารางที่  6–22 ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย  6.10.2
จำนวนครั้งในการตรวจสอบและ
การบำรุงรักษา
Frequency  of  Maintenance
กาเครื่องหมาย
Please  tick (ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
1  ครั้งต่อสัปดาห์  (Once  a  week)   4  
2  ครั้งต่อเดือน  (Twice  a  month)   3
1  ครั้งต่อเดือน  (Once  a  month)   2
1  ครั้งต่อ  2  เดือน
Every  other  month
  1
มากกว่า  2  เดือนต่อครั้ง
Less  than  every  other  month
  0
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ทะเบียนวัสดุ  และครุภัณฑ์ [Open] [Open] [Open]
2.  คู่มือการปฏิบัติงาน [Open] [Open] [Open]
3.  ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับโรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ  [Open] [Open] [Open]
4.  มาตรการด้านความปลอดภัย [Open] [Open] [Open]
5.  ระบบการบำรุงรักษา [Open] [Open] [Open]
6.  รายงานการบำรุงรักษา