ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 509  
เข้าชมปีนี้ : 2,197  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,499  
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 3 )
ตัวบ่งชี้ 6.11  การบริหารจัดการโรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ  
Workshops /Laboratories Management
ตัวบ่งชี้ย่อย  6.11.1 มีการบริหารจัดการโรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ  ตามข้อกำหนด
Indicator B – Workshops/Laboratories Management
1.  Whether  the  laboratories/workshops have  adequate  space,  are well-ventilated  and properly maintained  in  accordance  with the prescribed requirements.
ตารางที่  6–23 ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  6.11.1  
รายการประเมิน
Parameter
คะแนน  (Points) 
กาเครื่องหมาย  Please  Tick  (ü)
คะแนนรวม
Total
พื้นที่เพียงพอ
Adequate  Space
 
(1  point)
อากาศถ่ายเทสะดวก
Well-Ventilated
(1  point)
การดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
Properly  Maintained
(1  point)
การจัดเวลา
Time  Allocation
 
(1  point)
มีการบริหารจัดการ
โรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ 
ตามข้อกำหนด
Workshops/Laboratories
         
คะแนนรวม  Total  (4  points)  
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ข้อมูลโรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ  [Open] [Open] [Open]
2.  มาตรการด้านความปลอดภัย [Open] [Open] [Open]
3.  แผนการจัดห้องสำรองและทดแทน  และแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย  [Open] [Open] [Open]
4.  ระบบการบำรุงรักษาโรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ [Open] [Open] [Open]
5.  รายงานการบำรุงรักษาโรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ  [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  6.11.2 ร้อยละของการดำเนินการเพื่อการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเทียบกับข้อกำหนด
2.  Are there  provisions  to  minimize exposure to risks  and  to  prevent  accidents?
ตารางที่  6–24 ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  6.11.2
รายการประเมิน
Parameter
มาตรฐาน
National Standards
สภาพของสถานศึกษา
Institution’s
Status
ร้อยละ
Percent  of  Compliance
กาเครื่องหมาย  Please  Tick  (ü) คะแนน  (Points)
ค่าคะแนน  Weighted (4) ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
การดำเนินการเพื่อการลดความเสี่ยงและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ  
เทียบกับข้อกำหนด
Maintenance  of  laboratories
(มาตรการด้านความปลอดภัยและป้ายสัญลักษณ์
Safety  measures  and  signage)
    ตั้งแต่  81  ขึ้นไป
81  and  above
  4  
61 – 80   3
41 – 60   2
31 – 40   1
0 –30
(30  or  less)
  0
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ข้อมูลโรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ [Open] [Open] [Open]
2.  มาตรการด้านความปลอดภัย [Open] [Open] [Open]
3.  แผนการจัดห้องสำรองและทดแทน  และแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย [Open] [Open] [Open]
4.  ระบบการบำรุงรักษาโรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ [Open] [Open] [Open]
5.  รายงานการเกิดอุบัติเหตุ  (ถ้ามี) [Open] [Open] [Open]
 
สรุปผลการประเมินตนเอง  ด้านโรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการ
Indicator-Based
Summary of  Points
Workshops  and  Laboratories
ตารางที่  6–25  สรุปผลการประเมินตนเอง  ด้านโรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการ  
ตัวบ่งชี้
Indicators
น้ำหนักคะแนน
Weighted  Points
คะแนนที่ได้
Earned  Points
ตัวบ่งชี้  6.10  อุปกรณ์  เครื่องมือ  วัสดุ  และครุภัณฑ์
Equipment  Tools  and  Supplies  and  Materials
8  
ตัวบ่งชี้  6.11  การบริหารจัดการโรงฝึกงาน
และห้องปฏิบัติการ
Workshops/Laboratories  Management
8  
Total 16  
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology
ตัวบ่งชี้ 6.12  คอมพิวเตอร์  และซอฟต์แวร์ที่จำเป็น  
Computers and  Required  Software
ตัวบ่งชี้ย่อย  6.12.1  ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความทันสมัยเทียบกับข้อกำหนด
Indicator  A –Computers  and  Required  Software
1. Please  indicate  institution’s adequacy  in terms of number  of state-of-the-art computers, equipped with  internet  connections and required software.
ตารางที่  6–26  ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย  6.12.1 
รายการประเมิน
Parameter
มาตรฐาน
National  Standards
สภาพของสถานศึกษา
Institution’s
Status
ร้อยละ
Percentage  Adequacy
กา
เครื่องหมาย
Please  tick
(ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความทันสมัยเทียบกับข้อกำหนด
State-of-the-art  computers  and  required  software
    ตั้งแต่  81  ขึ้นไป   4  
61 – 80   3
41 – 60   2
31 – 40   1
0 –30   0
Data  Required
ภาคผนวก 43   สิ่งอำนวยความสะดวกประเภทคอมพิวเตอร์พื้นฐานของสถานศึกษา
Annex 43      General  Computing Facilities of the Institution
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ทะเบียนคุมวัสดุ  และครุภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ที่จำเป็น [Open] [Open] [Open]
2.  คำอธิบายการใช้บริการด้านอินเทอร์เน็ต [Open] [Open] [Open]
3.  มาตรฐานด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนด [Open] [Open] [Open]
4.  รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมด้านเทคโนโลยี  การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้  6.13  เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่น  ๆ 
                 Other Information Technology  Units
ตัวบ่งชี้ย่อย  6.13.1  ศูนย์สื่อมัลติมีเดีย
Indicator  B – Other  Information Technology  Units
1.  Does the institution have  a functional  multi-media  center  to satisfy the instructional requirements? If yes, indicate  its percentage  adequacy  in  terms  of instructional requirements.
ตารางที่  6–27 ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย  6.13.1  
รายการประเมิน
Parameter
คะแนน  (Points) 
กาเครื่องหมาย  Please  Tick (ü)
คะแนนรวม
Total
มีศูนย์สื่อและ
สิ่งอำนวย
ความสะดวกไว้บริการ
Availability  of  Multimedia  Center/Facilities
(1  point)
ปรับปรุงทะเบียนคุมอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและ
มีซอฟต์แวร์
ที่มีลิขสิทธิ์ 
Updated Inventory  of  IT  Equipment  and  Licensed  Software
(1  point)
มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน
Developed  instructional  and  administrative  outputs
(1  point)
มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรในการใช้
ศูนย์สื่อมัลติมีเดีย
Training  of  Staff  on  Multimedia  Utilization
(1  point)
ศูนย์สื่อมัลติมีเดีย Multimedia  Center          
คะแนนรวม  Total  (4  points)  
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ข้อมูลของศูนย์สื่อมัลติมีเดีย [Open] [Open] [Open]
2.  ความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [Open] [Open] [Open]
3.  ทะเบียนอุปกรณ์  เครื่องมือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และซอฟต์แวร์ [Open] [Open] [Open]
4.  ถ้าสถานศึกษามีการอำนวยความสะดวกด้านศูนย์คอมพิวเตอร์  ให้บอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ [Open] [Open] [Open]
4.1  รายละเอียด  และองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ [Open] [Open] [Open]
4.2  ซอฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ [Open] [Open] [Open]
4.3  เวลาในการให้บริการ [Open] [Open] [Open]
4.4  การฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [Open] [Open] [Open]
4.5  ผลงานการพัฒนาสื่อประเภท  CAI / CAL  และซอฟแวร์สำหรับการบริหารจัดการระบบศูนย์  สื่อมัลติมีเดียและผู้ใช้ [Open] [Open] [Open]
4.6  การบำรุงรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  6.13.2 จำนวนครั้งในการบำรุงรักษา  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.  Indicate  the frequency  of maintenance of  information  technology  equipment?
ตารางที่  6–28 ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  6.13.2 
จำนวนครั้งในการบำรุงรักษา อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Frequency
กาเครื่องหมาย
Please  tick (ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน Weighted 
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
1  ครั้งต่อสัปดาห์  (Once  a  week)   4  
 
2  ครั้งต่อเดือน  (Twice  a  month)   3
1  ครั้งต่อเดือน  (Once  a  month)   2
เมื่อมีปัญหา
Only  when  problems  arise
  1
ไม่มีระบบการบำรุงรักษา
No  system  of  maintenance
  0
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  นโยบายแนวการดำเนินการในด้านการบำรุงรักษา  การซ่อมแซม  และการจำหน่ายพัสดุ [Open] [Open] [Open]
2.  รายงานการบำรุงรักษา [Open] [Open] [Open]
3.  ทะเบียนคุมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  อินเทอร์เน็ตมัลติมีเดีย  อุปกรณ์  ซอฟต์แวร์ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  6.13.3  ร้อยละของครู  และเจ้าหน้าที่เทคนิค  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารเป็นไปตามข้อกำหนด
3.  Indicate the adequacy  of competent  teachers  and technicians in ICT  in terms of their number,  qualifications and  experience vis-à-vis the prescribed standards.
ตารางที่  6–29  ผลการประเมินตนเอง  ตัวบ่งชี้ย่อย  6.13.3  
รายการประเมิน
Parameter
มาตรฐาน
National  Standards
สภาพของสถานศึกษา
ที่จัดไว้
Institution’s  Status
ร้อยละ
Percentage  Adequacy
กาเครื่องหมาย
Please  tick
(ü)
คะแนน  (Points)
น้ำหนัก
คะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
ร้อยละของครู  และเจ้าหน้าที่เทคนิค  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารเป็นไปตามข้อกำหนด 
Adequacy  of  ICT  Faculty  and  Staff
    ตั้งแต่  81  ขึ้นไป
81  and  above
  4  
61 – 80   3
41 – 60   2
31 – 40   1
0 – 30
30  or  less
  0
Date  Required
ภาคผนวก 44   จำนวนครูและเจ้าหน้าซึ่งได้รับการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Annex  44      Faculty Members and Staff trained in ICT
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ข้อมูลครูและเจ้าหน้าที่เทคนิค  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [Open] [Open] [Open]
2.  รายชื่อครู  หรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ [Open] [Open] [Open]
3.  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน [Open] [Open] [Open]
4.  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]

สรุปผลการประเมินตนเอง  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Criterion-Based
Summary  of  Points
Information  Technology
ตารางที่  6–30  สรุปผลการประเมินตนเอง  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้
Indicators
น้ำหนักคะแนน
Weighted  Points
คะแนนที่ได้
Earned  Points
ตัวบ่งชี้ 6.12  คอมพิวเตอร์  และซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
Computers  and  Required  Software
4  
ตัวบ่งชี้  6.13  งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่น ๆ
Other  Information  Technology  Units
12  
Total 16