ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 365  
เข้าชมปีนี้ : 365  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,940  
  มาตรฐานที่ 6 (ส่วนที่ 4 )
สรุปผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานที่  6  ทรัพยากรทางการศึกษา
Criterion-Based
Summary  of  Points
Criterion  VI  –  Resources
ตารางที่  6–31  สรุปผลการประเมินตนเอง  มาตรฐานที่  ทรัพยากรทางการศึกษา

ตัวบ่งชี้  6.10  อุปกรณ์  เครื่องมือ  วัสดุ  และครุภัณฑ์  Equipment  Tools  and  Supplies  and  Materials
ตัวบ่งชี้  6.11  การบริหารจัดการโรงฝึกงาน  และห้องปฏิบัติการ Workshops/Laboratories  Management
ตัวบ่งชี้
Indicators
น้ำหนักคะแนน
Weighted  Points
คะแนนที่ได้
Earned  Points
 
แหล่งเงินทุน  (Financial  Resources)
ตัวบ่งชี้  6.1  แหล่งเงินทุน (Financial  Resources)
ตัวบ่งชี้  6.2  การบริหารจัดการด้านการเงิน 
Financial  Management
24    
อาคารสถานที่  และสิ่งอำนวยความสะดวก (Physical  Plant  and  Facilities)
ตัวบ่งชี้ 6.3  ทำเลที่ตั้งสถานศึกษา  (School  Campus )
ตัวบ่งชี้  6.4  ห้องเรียน  (Classroom)
ตัวบ่งชี้  6.5  สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  
Other  Facilities  and  Conditions
24    
ห้องสมุด  (Library)
ตัวบ่งชี้  6.6  วัสดุสื่อ  ประจำห้องสมุด  (Library  Collection)
ตัวบ่งชี้  6.7  พื้นที่ในการให้บริการ  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ของห้องสมุด  (Library  Space  and  Facilities)
ตัวบ่งชี้  6.8  ระบบการบริหารจัดการห้องสมุด 
Library  Management  System
ตัวบ่งชี้  6.9  เรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด  
Other  Library-Related  Matters
30    

 
   
โรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการ  (Workshops  and  Laboratories)
16    
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)
ตัวบ่งชี้  6.12  คอมพิวเตอร์  และซอฟต์แวร์ที่จำเป็น 
Computers  and  Required  Software
ตัวบ่งชี้  6.13  งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่น ๆ
Other  Information  Technology  Units
16    
Total 110