ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 507  
เข้าชมปีนี้ : 2,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  
  มาตรฐานที่ 7 (ส่วนที่ 2 )

 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา [Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลแสดงการจ้างงาน  และการติดตามของสถานศึกษาในการบรรจุเข้าทำงาน      ของผู้สำเร็จการศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของผู้สำเร็จการศึกษา [Open] [Open] [Open]
5.  ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  7.2.8  ร้อยละของผู้แทนนักเรียน  นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน  นักศึกษา
8.  What  is  the  percentage  involvement  of  representatives  of  students  compared  to  the  total  number  of  the  members  of  the  decision-making  body  in  major  decision-making  affecting  their  welfare?
ตารางที่ 7–9  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  7.2.8
ร้อยละของผู้แทนนักเรียนนักศึกษา
ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน  นักศึกษา
Percentage  Involvement
กาเครื่องหมาย
Please  tick
(/)
คะแนน (Points)
น้ำหนักคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
ตั้งแต่  11  ขึ้นไป
11  and  above
  4  
8 – 10   3
4 – 7   2
1 – 3   1
0   0
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  บันทึกการประชุมเกี่ยวกับสวัสดิการของนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
2.  มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของนักเรียน  นักศึกษา  เช่น  ความสนใจ        ของนักเรียน  นักศึกษา  ความเป็นอยู่ที่ดี  ความปลอดภัยและอื่น ๆ  เป็นต้น [Open] [Open] [Open]
3.  รายชื่อคณะกรรมการองค์การนักเรียน นักศึกษา  ในฐานะคณะกรรมการผู้แทน        นักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
 
ตัวบ่งชี้ย่อย  7.2.9  จำนวนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาบันการเงิน  เพื่อให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
9.  How  much  collaboration  has  been  established  in  the  last  three  (3)  years  with  financial  institutions  for  offering  study  loans?
ตารางที่  7–10  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  7.2.9
จำนวนความร่วมมือ  (แห่ง)
No.  of  Collaboration  Established
กาเครื่องหมาย
Please  tick
( / )
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน
Weighted
(4)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s  Evaluation
ตั้งแต่  7  ขึ้นไป
7  and  above
  4 ปี 57 , 58 ,59
น้ำหนักคะแนน 1
5 – 6   3
3 – 4   2
1 – 2 / 1
0   0

ภาคผนวก  50   นโยบายการให้ทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายละเอียดของทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่ละทุน [Open] [Open] [Open]
2.  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการเงินที่ให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  จำนวนทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จัดให้นักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
5.  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  ที่ได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา [Open] [Open] [Open]

ตัวบ่งชี้ย่อย  7.2.10  ร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพ  ด้านการกีฬาและกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน  นักศึกษา  ตามข้อกำหนด
10.  How  compliant  is  the  institution  in  providing  services  to  promote  health,  sports  and  social  needs  of  the  students  to  government  regulations?
ตารางที่ 7–11  ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ย่อย  7.2.10
เกณฑ์การประเมิน
Parameter
มาตรฐาน
National 
Regulations
สภาพของ
สถานศึกษา
Institution’s 
Status
ร้อยละ
Percent 
Compliance
กาเครื่องหมาย
Please  tick
(/)
คะแนน  (Points)
น้ำหนักคะแนน
Weighted
(8)
ผลการประเมินตนเอง
Institution’s
Evaluation
กิจกรรมด้านสุขภาพ
Health  Needs  of  Students
 
 
  ตั้งแต่  81  ขึ้นไป
(81  and  above)
  4  
61 – 80   3
41 – 60   2
21 – 40   1
0 –20   0
กิจกรรมด้านการกีฬาและกิจกรรมทางสังคม
Sports  and  social  needs  of  students
    ตั้งแต่  81  ขึ้นไป   4  
61 – 80   3
41 – 60   2
21 – 40   1
0 –20   0

ภาคผนวก  51   การให้บริการนักเรียน  นักศึกษาด้านอื่นๆ 
 
หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายการสิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานศึกษาจัดบริการด้านสุขภาพ  ด้านการกีฬา      และด้านสังคมแก่นักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
2.  รายชื่อกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดส่งเสริมด้านสุขภาพ  ด้านการกีฬา  และด้าน          สังคมแก่นักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]