ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 507  
เข้าชมปีนี้ : 2,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  
  มาตรฐานที่ 7 (ส่วนที่ 1 )

มาตรฐานที่  7  การช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา                       จำนวน  2  ตัวบ่งชี้
Criterion  VII. – Support to  Students
ตัวบ่งชี้  7.1  ระบบการแนะแนว  ให้คำปรึกษา 
                

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  การอ้างอิงตามข้อกำหนด  เช่นระบบการแนะแนวของประเทศไทย  การมีใบประกอบวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
2.  แนะแนว  การกำหนดอัตราส่วนครูแนะแนวต่อจำนวนนักเรียน  นักศึกษา  เป็นต้น [Open] [Open] [Open]
3.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  แผนงาน  โครงการการแนะแนว  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
5.  รายชื่อครูหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
6.  กิจกรรม  แผนงาน  โครงการที่ดำเนินการแนะแนว  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
7.  ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]ภาคผนวก  45   โครงการที่ให้บริการนักเรียน  นักศึกษา

ภาคผนวก  46   ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้บริการนักเรียน  นักศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
2.  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่กำหนดให้มีงานในการให้บริการนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  โครงการ  และกิจกรรมที่ดำเนินการให้บริการนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]

 

ภาคผนวก  47   สถิติการลงทะเบียนเรียน  การออกกลางคัน  และสถิติด้านอื่น ๆ  ของนักเรียน  นักศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  มาตรฐาน  ข้อกำหนด  หรือระเบียบ  และวิธีการ  ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษากำหนดเกี่ยวกับการรับสมัคร  และคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ [Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษาปัจจุบัน [Open] [Open] [Open]
3.  ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อของนักเรียน  นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย [Open] [Open] [Open]
4.  วิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัคร  (แสดงตัวอย่างเอกสารเผยแพร่) [Open] [Open] [Open]
5.  เกณฑ์  และคุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ [Open] [Open] [Open]

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายละเอียดโครงการเพื่อธำรงรักษานักเรียน  นักศึกษาให้คงอยู่จนจบหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษาในปีการศึกษาแรกเข้า  และปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  ระบบ  วิธีการ  และหลักเกณฑ์ในการดูแลนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผนงาน  โครงการดูแลนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
5.  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  และข้อมูลศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ  และกลับมาเป็นครูหรือบุคลากรของสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]

 

ภาคผนวก  48   โครงการทุนการศึกษา  (โปรดแจ้งข้อมูล 3  ปีย้อนหลัง) 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  โครงการให้ทุนการศึกษา [Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  บันทึกข้อตกลงกับผู้ให้ทุนการศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  รายชื่อทุนการศึกษา  ทุนให้เปล่า  และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีอยู่ [Open] [Open] [Open]
5.  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  ที่ได้รับทุนการศึกษา  ในการช่วยเหลือ  ยกเว้นค่าลงทะเบียน  และทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [Open] [Open] [Open]

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร [Open] [Open] [Open]

 

ภาคผนวก  49   กิจกรรมตามหลักสูตร  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (โปรดแจ้งข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง)

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายชื่อโครงการ  กิจกรรมตามหลักสูตร  (Co-Curricular) 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (Extra-Curricular)
[Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  กิจกรรมของแต่ละโครงการ  กิจกรรมตามหลักสูตร  (Co-Curricular)  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (Extra-Curricular) [Open] [Open] [Open]