ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 364  
เข้าชมปีนี้ : 364  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,939  
  มาตรฐานที่ 7 (ส่วนที่ 1 )

มาตรฐานที่  7  การช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา                       จำนวน  2  ตัวบ่งชี้
Criterion  VII. – Support to  Students
ตัวบ่งชี้  7.1  ระบบการแนะแนว  ให้คำปรึกษา 
                

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  การอ้างอิงตามข้อกำหนด  เช่นระบบการแนะแนวของประเทศไทย  การมีใบประกอบวิชาชีพ [Open] [Open] [Open]
2.  แนะแนว  การกำหนดอัตราส่วนครูแนะแนวต่อจำนวนนักเรียน  นักศึกษา  เป็นต้น [Open] [Open] [Open]
3.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  แผนงาน  โครงการการแนะแนว  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
5.  รายชื่อครูหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
6.  กิจกรรม  แผนงาน  โครงการที่ดำเนินการแนะแนว  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
7.  ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]ภาคผนวก  45   โครงการที่ให้บริการนักเรียน  นักศึกษา

ภาคผนวก  46   ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้บริการนักเรียน  นักศึกษา 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
2.  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่กำหนดให้มีงานในการให้บริการนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  โครงการ  และกิจกรรมที่ดำเนินการให้บริการนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]

 

ภาคผนวก  47   สถิติการลงทะเบียนเรียน  การออกกลางคัน  และสถิติด้านอื่น ๆ  ของนักเรียน  นักศึกษา

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  มาตรฐาน  ข้อกำหนด  หรือระเบียบ  และวิธีการ  ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษากำหนดเกี่ยวกับการรับสมัคร  และคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ [Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษาปัจจุบัน [Open] [Open] [Open]
3.  ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อของนักเรียน  นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย [Open] [Open] [Open]
4.  วิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัคร  (แสดงตัวอย่างเอกสารเผยแพร่) [Open] [Open] [Open]
5.  เกณฑ์  และคุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ [Open] [Open] [Open]

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายละเอียดโครงการเพื่อธำรงรักษานักเรียน  นักศึกษาให้คงอยู่จนจบหลักสูตร [Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษาในปีการศึกษาแรกเข้า  และปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  ระบบ  วิธีการ  และหลักเกณฑ์ในการดูแลนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผนงาน  โครงการดูแลนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
5.  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา  และข้อมูลศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ  และกลับมาเป็นครูหรือบุคลากรของสถานศึกษา [Open] [Open] [Open]

 

ภาคผนวก  48   โครงการทุนการศึกษา  (โปรดแจ้งข้อมูล 3  ปีย้อนหลัง) 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  โครงการให้ทุนการศึกษา [Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  บันทึกข้อตกลงกับผู้ให้ทุนการศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  รายชื่อทุนการศึกษา  ทุนให้เปล่า  และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีอยู่ [Open] [Open] [Open]
5.  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  ที่ได้รับทุนการศึกษา  ในการช่วยเหลือ  ยกเว้นค่าลงทะเบียน  และทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [Open] [Open] [Open]

 

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร [Open] [Open] [Open]

 

ภาคผนวก  49   กิจกรรมตามหลักสูตร  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (โปรดแจ้งข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง)

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา(ภาษาไทย) ……ปีการศึกษา... 2557 2558 2559
       
1.  รายชื่อโครงการ  กิจกรรมตามหลักสูตร  (Co-Curricular) 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (Extra-Curricular)
[Open] [Open] [Open]
2.  ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
3.  ความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของนักเรียน  นักศึกษา [Open] [Open] [Open]
4.  กิจกรรมของแต่ละโครงการ  กิจกรรมตามหลักสูตร  (Co-Curricular)  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (Extra-Curricular) [Open] [Open] [Open]