ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 507  
เข้าชมปีนี้ : 2,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  
  มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 4   ด้านการประกันคุณภาพภายใน
          สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน  2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
งานประกันฯ
2. สถานศึกษา ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา งานวางแผน
3. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งานประกันฯ
4. สถานศึกษา ได้จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน งานประกันฯ
5. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก งานประกันฯ
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5  คะแนน ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4  คะแนน ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3  คะแนน พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
          ร้อยละของจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
สูตรการคำนวณ
                   ร้อยละ           =        จำนวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา        x  100
                                                จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
ระดับคุณภาพ
          ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกำหนดผลจากประเด็น
การประเมินตั้งแต่ค่าร้อยละ  80.00  ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน  5.00
สูตรการคำนวณ
                   ค่าคะแนน        =        ร้อยละจากประเด็นการประเมิน    x  5    
                                                                   80
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
4.51 –5.00 ดีมาก
3.51 –4.50 ดี
2.51 –3.50 พอใช้
1.51 –2.50 ต้องปรับปรุง
0.00 –1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน