ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 313  
เข้าชมปีนี้ : 313  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,888  
  มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 4   ด้านการประกันคุณภาพภายใน
          สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน  2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   ระดับคุณภาพในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
งานประกันฯ
2. สถานศึกษา ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา งานวางแผน
3. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา งานประกันฯ
4. สถานศึกษา ได้จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน งานประกันฯ
5. สถานศึกษา ได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก งานประกันฯ
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5  คะแนน ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4  คะแนน ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3  คะแนน พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
          ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
          ร้อยละของจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
สูตรการคำนวณ
                   ร้อยละ           =        จำนวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา        x  100
                                                จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
ระดับคุณภาพ
          ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกำหนดผลจากประเด็น
การประเมินตั้งแต่ค่าร้อยละ  80.00  ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน  5.00
สูตรการคำนวณ
                   ค่าคะแนน        =        ร้อยละจากประเด็นการประเมิน    x  5    
                                                                   80
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
4.51 –5.00 ดีมาก
3.51 –4.50 ดี
2.51 –3.50 พอใช้
1.51 –2.50 ต้องปรับปรุง
0.00 –1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน