ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
สารสนเทศ 2558
สารสนเทศ 2559
สารสนเทศ 2560
มาตรฐาน สอศ.
มาตรฐาน สมศ.
มาตรฐาน APACC
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 507  
เข้าชมปีนี้ : 2,195  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  
  มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 3   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร  ส่งเสริม  สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง  ครบถ้วน
สมบูรณ์  มีการพัฒนารายวิชาหรือกำหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน  4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตร
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
ฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตร
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูทุกคนนำผลจากการวัดผล
และการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลฯ
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้มีการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนของครูทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตร
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนา
การเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา
ซึ่งประกอบด้วย
          (1) การระบุปัญหา
          (2) การระบุวัตถุประสงค์
          (3) วิธีการดำเนินการ
          (4) การเก็บข้อมูล
          (5) การวิเคราะห์รายงานสรุปผล เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษา หรือ
               การวิจัย ไปใช้ประโยชน์
ฝ่ายวิชาการ
งานหลักสูตร
งานวิจัยฯ
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5 ข้อ 5  คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4 ข้อ 4  คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3 ข้อ 3  คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2 ข้อ 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2   ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูศึกษา สำรวจข้อมูล
ความต้องการในการพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
งานหลักสูตร
แผนกวิชา
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชา หรือกลุ่มวิชา
ตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานหลักสูตร
แผนกวิชา
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกำกับดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
งานหลักสูตร
แผนกวิชา
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนำผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
งานหลักสูตร
แผนกวิชา
5. สถานศึกษา มีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินข้อ 1 –4
ไม่เกิน  3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
งานหลักสูตร
แผนกวิชา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 5  คะแนน ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3 และ 4 4  คะแนน ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 3  คะแนน พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน
สาขางานที่จัดการเรียนการสอนในกรณีที่มีจำนวนสาขางานไม่ถึง  5 สาขางาน
ต้องจัดการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างน้อย  1 สาขางาน
งานทวิภาคี
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครู
นิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
งานทวิภาคี
แผนกวิชา
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทำโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตาม
ความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
งานวิจัยฯ
แผนกวิชา
4. สถานศึกษา จัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กำหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
งานวัดผลฯ
แผนกวิชา
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศ
เกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด
ฝ่ายวิชาการ
แผนกวิชา
 
 
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5 ข้อ 5  คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4 ข้อ 4  คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3 ข้อ 3  คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2 ข้อ 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4   ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
และกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
งานกิจกรรม
แผนกวิชา
2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
งานกิจกรรม
แผนกวิชา
3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
งานกิจกรรม
แผนกวิชา
4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม งานกิจกรรม
แผนกวิชา
5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ ทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
งานโครงการ
พิเศษ
แผนกวิชา
  
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน  5 ข้อ 5  คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน  4 ข้อ 4  คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน  3 ข้อ 3  คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน  2 ข้อ 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน