ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
งานประกันคุณภาพฯ
ตารางผู้รายงานมาตรฐาน 2559
มาตรฐานอาชีวศึกษา 2559 (มอบหมายหน้าที่)
การเทียบมาตรฐาน 2555 กับ 2559
เอกสารจากวิทยากรนำเสนอ
เอกสารประกอบการอบรมเขียนรายงาน SSR
คู่มือมาตรฐาน APACC
รายงานการประเมินตนเอง(สอศ.)
แผนภูมิการบริหารงาน 2559
เส้นทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้จัดส่งหลักฐาน APACC
มาตรฐานสากล APACC
มาตรฐานสถานศึกษา 2559
ตารางเทียบมาตรฐาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 18  
เข้าชมเดือนนี้ : 313  
เข้าชมปีนี้ : 313  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,888  
  มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  16  กันยายน พ.ศ. 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน  14  ตังบ่งชี้ ดังนี้คือ
 
มาตรฐานที่ 1   ด้านผลการจัดการศึกษา
          ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม 
มีความรู้  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา  สาขางาน  เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน  2 ตัวบ่งชี้ คือ
 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน หลักฐานจาก
1. สถานศึกษามีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทำในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
งานแนะแนว
2. สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับข้อมูลตอบกลับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปทำงาน  จากสถานศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา งานแนะแนว
3. สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51 –5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
งานแนะแนว
4. สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 –5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
งานแนะแนว
5. สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 –5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
งานแนะแนว
 
 
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5
รวม  5 ข้อ
5  คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5
หรือ 4, 5  รวม  4 ข้อ
4  คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5  รวม  3 ข้อ 3  คะแนน พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2  คะแนน ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียน
 
ประเด็นการประเมิน
          ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
สูตรการคำนวณ
                   ร้อยละ            =        จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา            x  100
                                                จำนวนผู้เข้าเรียนแรกข้าวของรุ่น
ระดับคุณภาพ
          ให้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกำหนดผลจากประเด็น
การประเมินตั้งแต่ค่าร้อยละ  80.00  ขึ้นไป เทียบได้ค่าคะแนน  5.00
สูตรการคำนวณ
                   ค่าคะแนน        =        ร้อยละจากประเด็นการประเมิน    x  5    
                                                                   80
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
4.51 –5.00 ดีมาก
3.51 –4.50 ดี
2.51 –3.50 พอใช้
1.51 –2.50 ต้องปรับปรุง
0.00 –1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน