ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชาช่างยนต์
ทำเนียบครูแผนกช่างยนต์
แผนผังแผนกช่างยนต์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายพลวัฒน์ ทองอินทร์
  นายเชิดศักดื์ ใจยาบุตร
  นายสมศักดิ์ แข็งแรง
  นายชณัฎฐ์ สร้างสกุล
  นายปิยะพงษ์ ชื่นมงคล
  นายวีรยุทธ เตจินะ
  นายสมคิด สารยศ
  นายภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์
  นายทวิช สวนโต
  นายสมชาย อุประ
  นายนิคม ประทุมมาศ
  นายเพ็ชรัตน์ สุขมณี
  นายเสน่ห์ สุภาเลิศ
  นายผดุงศักดิ์ ดวงฟู
  นายอุดม สัญญา
  นายยรรยง แสนใจยา
  นายอนุชิต สร้างสกุล
  นายสมพงษ์ กลิ่นหอม
  นายวันชัย สัตบุตร
  นายสุทัศน์ สุขารมณ์
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายมนต์รัก มาลา
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ประกันแผนกวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูยรรยง แสนใจยา
งานส่งกำลังรถยนต์
ครูทวิช สวนโต
งานไฟฟ้ารถยนต์
ครูสมศักดิ์ แข็งแรง
สาระน่ารู้ก่อนการซ่อมเครื่องยนต์
งานซ่อมเครื่องยนต์
ครูเชิดศักดื์ ใจยาบุตร
งานจักรยานยนต์
youtube
งานเกียร์อัตโนมัติ
งานระบบส่งกำลัง
ครูพลวัฒน์ ทองอินทร์
กลศาสตร์วิศวกรรม
Cilp การสอน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 22  
เข้าชมเดือนนี้ : 404  
เข้าชมปีนี้ : 5,001  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 31,724  
  ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ของแผนกวิชาช่างยนต์
       
          แผนกวิชาช่างยนต์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งองค์กรอย่างรอบด้าน ตามปรัชญาการศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยฯเพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานทางการอาชีวศึกษา
 

ปรัชญาการจัดการศึกษาของแผนกช่างยนต์
                  
          วินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด สะอาด ปลอดภัย
          
พันธกิจ
 
          1.    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสาขางาน
          2.    พัฒนาบุคลากร ด้านความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
          3.    พัฒนา ด้านอาคารสถานที่ฝึกงาน สถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
          4.    จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
          5.    พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของสาขางานอย่างเป็นระบบ
          6.    แสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องปรัชญา/                    ปณิธาน/วิสัยทัศน์