ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชาช่างยนต์
ทำเนียบครูแผนกช่างยนต์
แผนผังแผนกช่างยนต์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายพลวัฒน์ ทองอินทร์
  นายเชิดศักดื์ ใจยาบุตร
  นายสมศักดิ์ แข็งแรง
  นายชณัฎฐ์ สร้างสกุล
  นายปิยะพงษ์ ชื่นมงคล
  นายวีรยุทธ เตจินะ
  นายสมคิด สารยศ
  นายภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์
  นายทวิช สวนโต
  นายสมชาย อุประ
  นายนิคม ประทุมมาศ
  นายเพ็ชรัตน์ สุขมณี
  นายเสน่ห์ สุภาเลิศ
  นายผดุงศักดิ์ ดวงฟู
  นายอุดม สัญญา
  นายยรรยง แสนใจยา
  นายอนุชิต สร้างสกุล
  นายสมพงษ์ กลิ่นหอม
  นายวันชัย สัตบุตร
  นายสุทัศน์ สุขารมณ์
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายมนต์รัก มาลา
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ประกันแผนกวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูยรรยง แสนใจยา
งานส่งกำลังรถยนต์
ครูทวิช สวนโต
งานไฟฟ้ารถยนต์
ครูสมศักดิ์ แข็งแรง
สาระน่ารู้ก่อนการซ่อมเครื่องยนต์
งานซ่อมเครื่องยนต์
ครูเชิดศักดื์ ใจยาบุตร
งานจักรยานยนต์
youtube
งานเกียร์อัตโนมัติ
งานระบบส่งกำลัง
ครูพลวัฒน์ ทองอินทร์
กลศาสตร์วิศวกรรม
Cilp การสอน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 402  
เข้าชมปีนี้ : 4,999  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 31,722  
  เกี่ยวกับสาขาวิชาช่างยนต์
ประวัติของแผนกวิชาช่างยนต์

 
          วิทยาลัยเทคนิคลำปางจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1มกราคม พ.ศ. 2522  เป็นต้นมา  โดยเหตุผลและหลักการอย่างคร่าวๆ คือ เพื่อปรับปรุงและขยาย การอาชีวศึกษาให้กว้างขวางขึ้นเป็นการสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เพื่อผลิตกำลังคนในสายวิชาชีพให้เข้มแข็ง

           แผนกวิชาช่างยนต์   เริ่มเปิดทำการสอนภายใต้ชื่อว่า “โรงเรียนการช่างลำปาง”  ในปีการศึกษา  2504  โดยใช้ชื่อว่า แผนกช่างเครื่องยนต์และดีเซล
           

           สถานที่ตั้ง  อยู่เลขที่  15  ถนนท่าคราวน้อย  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง บนเนื้อที่ 29 ไร่  2  งาน  96  ตารางวา  ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2481  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนอาชีพชาย แผนกช่างโลหะและช่างไม้ ในระยะแรกนั้นได้ยืมสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล  4 (วัดเชียงราย) เป็นที่สอนชั่วคราว  โดยโรงเรียนนี้รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมเข้าศึกษาต่อใช้เวลา  2  ปีการศึกษา  จึงถือว่าสำเร็จหลักสูตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษานำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ

 

          โรงฝึกงานหลัก ขนาด กว้าง 27 เมตร ยาว 68.2 เมตร (1841.4  ตารางเมตร)ใช้จัดการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโดยแบ่งพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2  ส่วนได้แก่
      
          พื้นที่ส่วนที่ 1  ใช้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีพื้นที่ฝึกงานขนาด
กว้าง 27 เมตร  ยาว 38.4  เมตร(1036.8  ตารางเมตร)  ใช้ในการฝึกงาน ได้แก่
                              
                              -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเครื่องยนต์เล็ก
                              -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานจักรยานยนต์
                              -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
                              -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเครื่องยนต์
                              -  พื้นที่ใช้งานวิชา   งานบำรุงรักษารถยนต์
                              -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเครื่องยนต์ดีเซล
                              -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเครื่องล่างรถยนต์
                              -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานส่งกำลังรถยนต์
                              -  พื้นที่ใช้งาน          มุมวิชาการแผนกและมุมอินเตอร์เน็ตนักศึกษา
                              -  พื้นที่ใช้งาน          ห้องเครื่องมือกลาง
                              -  พื้นที่ใช้งาน          ห้องพักครู
   
          พื้นที่ส่วนที่ 2 ใช้จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีพื้นที่ฝึกงานขนาดกว้าง 27 เมตร  ยาว 29.8  เมตร(804.6  ตารางเมตร)  ใช้ในการฝึกงานได้แก่
                            
                             -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
                             -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานสีรถยนต์
                             -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเกียร์อัตโนมัติ
                             -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานเครื่องล่างรถยนต์
                             -  พื้นที่ใช้งานวิชา   งานซ่อมเครื่องยนต์
                             -  พื้นที่ฝึกงานวิชา  งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
                             -  พื้นที่ใช้งานวิชา   งานแก้ปัญหาเครื่องกล

          ห้องเรียนขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร  ใช้จัดการเรียนการสอน ห้องทฤษฎีหัวงาน
          ห้องเรียนขนาดกว้าง 6.8 เมตร ยาว 10 เมตร ที่ชั้น 2 ของโรงฝึกงาน เป็นพื้นที่ฝึกงานวิชา งานส่งกำลังรถยนต์
           ห้องเรียนขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 10 เมตร ที่ชั้นล่าง  ของโรงฝึกงาน เป็นพื้นที่ฝึกงานวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์
           ห้องเรียนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร ที่ชั้นล่าง ของโรงฝึกงาน เป็นพื้นที่ฝึกงานวิชา งานทดสอบปั้มและดีเซล
           ห้องเรียนขนาดกว้าง 6.8 เมตร ยาว 10 เมตร ที่ชั้นล่าง ของโรงฝึกงาน เป็นพื้นที่ฝึกงานวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์

           ห้องเรียนขนาดกว้าง 6.8 เมตร ยาว 10 เมตร ที่ชั้นล่าง ของโรงฝึกงาน เป็นพื้นที่ฝึกงานวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับสาขาวิชา