ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชาช่างยนต์
ทำเนียบครูแผนกช่างยนต์
แผนผังแผนกช่างยนต์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายพลวัฒน์ ทองอินทร์
  นายเชิดศักดื์ ใจยาบุตร
  นายสมศักดิ์ แข็งแรง
  นายชณัฎฐ์ สร้างสกุล
  นายปิยะพงษ์ ชื่นมงคล
  นายวีรยุทธ เตจินะ
  นายสมคิด สารยศ
  นายภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์
  นายทวิช สวนโต
  นายสมชาย อุประ
  นายนิคม ประทุมมาศ
  นายเพ็ชรัตน์ สุขมณี
  นายเสน่ห์ สุภาเลิศ
  นายผดุงศักดิ์ ดวงฟู
  นายอุดม สัญญา
  นายยรรยง แสนใจยา
  นายอนุชิต สร้างสกุล
  นายสมพงษ์ กลิ่นหอม
  นายวันชัย สัตบุตร
  นายสุทัศน์ สุขารมณ์
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายมนต์รัก มาลา
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ประกันแผนกวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูสมศักดิ์
สาระน่ารู้ก่อนการซ่อมเครื่องยนต์
งานซ่อมเครื่องยนต์
ครูเชิดศักดื์
youtube
งานเกียร์อัตโนมัติ
งานระบบส่งกำลัง
ครูพลวัฒน์
กลศาสตร์วิศวกรรม
Cilp การสอน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 427  
เข้าชมปีนี้ : 7,961  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,472  
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
           ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ สอบได้ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพใช้เวลาเรียน 3 ปี มีสาขาวิชาและสาขางานดังนี้
   
     1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
           สาขางานยานยนต์
           สาขางานยานยนต์ ระบบทวิภาคี

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          ผู้เข้าเรียนจะต้องมีความรู้สอบได้ไม่ต่ำกว่า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  หรือนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลาเรียน 2 ปี มีสาขาวิชาและสาขางานดังนี้
   
       2.1 สาขาวิชาเครื่องกล
             สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวส.,ปวส. ม.6 )
             สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี (ปวส.)