ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชาช่างยนต์
ทำเนียบครูแผนกช่างยนต์
แผนผังแผนกช่างยนต์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายพลวัฒน์ ทองอินทร์
  นายเชิดศักดื์ ใจยาบุตร
  นายสมศักดิ์ แข็งแรง
  นายชณัฎฐ์ สร้างสกุล
  นายปิยะพงษ์ ชื่นมงคล
  นายวีรยุทธ เตจินะ
  นายสมคิด สารยศ
  นายภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์
  นายทวิช สวนโต
  นายสมชาย อุประ
  นายนิคม ประทุมมาศ
  นายเพ็ชรัตน์ สุขมณี
  นายเสน่ห์ สุภาเลิศ
  นายผดุงศักดิ์ ดวงฟู
  นายอุดม สัญญา
  นายยรรยง แสนใจยา
  นายอนุชิต สร้างสกุล
  นายสมพงษ์ กลิ่นหอม
  นายวันชัย สัตบุตร
  นายสุทัศน์ สุขารมณ์
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายมนต์รัก มาลา
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ประกันแผนกวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูยรรยง แสนใจยา
งานส่งกำลังรถยนต์
ครูทวิช สวนโต
งานไฟฟ้ารถยนต์
ครูสมศักดิ์ แข็งแรง
สาระน่ารู้ก่อนการซ่อมเครื่องยนต์
งานซ่อมเครื่องยนต์
ครูเชิดศักดื์ ใจยาบุตร
งานจักรยานยนต์
youtube
งานเกียร์อัตโนมัติ
งานระบบส่งกำลัง
ครูพลวัฒน์ ทองอินทร์
กลศาสตร์วิศวกรรม
Cilp การสอน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 423  
เข้าชมปีนี้ : 4,193  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 30,916  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายพลวัฒน์  ทองอินทร์
เบอร์โทรศัพท์ :  0987482850
อีเมล์ :  pollawat_ed54@hotmail.com
เว็บไซต์ :   -
วันที่เข้าทำงาน :  24-05-2558
  สาขาวิชา :  ช่างยนต์
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูอัตราจ้าง
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี คอ.บ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  ด้านคอมพิวเตอร์
งานวิจัยที่สนใจ :  พฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน
ประวัติการทำงาน :  โรงเรียนเถินเทคโนโลยี
โรงเรียนไฮเทคตาก
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  ประถมศึกษา  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนตากพิทยาคม
ปวช.  สารพัดช่างตาก
ปวส.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
วิชาที่สอน :  1.กลศาสตร์วิศวกรรม
2.กลศาสตร์ของแข็ง
3.กลศาสตร์ของไหล
4.เทอร์โมไดนามิกส์
5.งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
6.งานถอดประกอบเครื่องยนต์เบื้องต้น
7.การจัดการองค์การและเพิ่มผลผลิต
8.การจัดการความปลอดภัย
9.เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
10.งานส่งถ่ายกำลัง
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป e-learning
2.โครงการสัมมนาความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับตลับลูกปืนเครื่องจักรกล
รายละเอียดอื่น ๆ :