ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 29  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,120  
เข้าชมปีนี้ : 1,120  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,702  
  แนวทางการประกอบอาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ
เรียนสายอาชีพ ตอนช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขาช่างไฟฟ้า เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีโอกาสขยายตัวไปมากที่สุด เนื่องจากทุก ๆ วันนี้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การใช้ไฟฟ้าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้าช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับไฟฟ้า และที่สำคัญคือ ทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน การเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าจึงไม่มีโอกาสตกงาน หากไม่เลือกงาน และยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิศวกรได้อีกด้วย

รายละเอียดของสาขาวิชา
สาขาช่างไฟฟ้า คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน ภายในอากาศ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การวงระบบวงจรไฟฟ้า แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาช่างไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า การติดตั้ง การเดินสายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าในลักษณะต่าง ๆ การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า การตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน

คุณสมบัติของศึกษาสาขาวิชา
1. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2. เป็นผู้ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติและทฤษฎี
3. เป็นผู้สนใจงานช่างไฟฟ้าและสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
4. เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ
5. เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน
6. ชื่นชอบเทคโนโลยีและระบบไฟฟ้า
7. มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
8. มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
9. อื่นๆ

แนวทางการศึกษาในวิทยาลัยเทนิคลำปาง
1. หลักสูตร ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง หลักสูตร  3 ปี
2. หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าควบคุม(รับผู้จบ ปวช.) และสาขางานไฟฟ้ากำลัง(รับผู้จบ ม.6) หลักสูตร 2 ปี
3. หลักสูตร ปริญญาตรี ทวิภาคี  วุฒิ ทลบ. (เทคโนโลยีบัญฑิต) หลักสูตร 2 ปี
4. ปริญญาโท
5. ปริญญาเอก

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1. งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
2. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า
3. งานติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
4. งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. อื่น ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ช่างไฟฟ้า
2. พนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบริษัท
3. พนักงานรัฐและเอกชน
4. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
5. ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ
6. ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
7. เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
8. เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
9. พนักงานการไฟฟ้า
10. อื่นๆ