ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 1/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นายเกษม สวัสดิ์อารีย์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายสมโภชน์ จงเจริญ
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 583  
เข้าชมปีนี้ : 6,509  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 25,606  
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)


ชื่อหลักสูตร

            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   

            สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง)

            Bachelor of TechnologyProgram in
            Electrical Technology (Continuing Program)

ชื่อปริญญา
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
            ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
Bachelor of Technology (Electrical Technology) 
            B.Tech. (Electrical Technology)
ปรัชญาของหลักสูตร
             มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติ และพัฒนางานระดับเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า สามารถจัดการและควบคุมการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
            1. เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีไฟฟ้า ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานออกแบบ คำนวณและประมาณการ วางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ซ่อมบำรุงรักษา ทดสอบ พัฒนา ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ เพื่อแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าควบคุมในงานอุตสาหกรรม ระบบวัดและควบคุม เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
            2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ มีวินัยในตนเอง และให้ความสำคัญด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
            3. เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ดำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                        ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต
       หมวดวิชาทักษะชีวิต                         ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต
       หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ                     ไม่น้อยกว่า 51  หน่วยกิต
                   กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                            30  หน่วยกิต
                   กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                             15   หน่วยกิต
                   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                      6    หน่วยกิต
       หมวดวิชาเลือกเสรี                           ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต


ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
4000-1102         ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ         
4000-1203         ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ        
4000-1305         วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์       
4000-1405         สถิติเพื่องานอาชีพ                                     
4000-1508         การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ            
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4104-2001         การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า                                
4104-2002         เครื่องจักรกลไฟฟ้า                                    
4104-2003         ระบบควบคุม                                          
4104-2004         การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง                      
4104-2005         การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า          
4104-2006         การดำเนินงานการจัดการ                            
4104-2007         มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า                 
4104-2008         เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า                        
4104-2009         การจัดการพลังงานไฟฟ้า                            
4104-2010         การป้องกันระบบไฟฟ้า                                 
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4104-2101         เทคโนโลยีไฟฟ้า 1
4104-2102         เทคโนโลยีไฟฟ้า 2
4104-2106         การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
4104-2121         โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
4104-2126        การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
2.3 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4104-8501         วิจัย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้า    
4104-8502         โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 1
4104-8503         โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
(เลือกเรียนรายวิชาตามลักษณะของงานอาชีพของนักศึกษาหรือลักษณะงานของสถานประกอบการที่ฝึกอาชีพ)โอกาสในสายงานวิชาชีพ
            ปฏิบัติงานระดับนักเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรม
ในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ตำแหน่งผู้ควบคุมในส่วนการผลิต ปฏิบัติงานในบริษัทที่ปรึกษา และรับเหมาในตำแหน่งผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
ผู้ควบคุมดูแลบริหารจัดการ พนักงานฝ่ายขายในตำแหน่งวิศวกร
ฝ่ายขาย หรือวิศวกรฝ่ายบริการ หรือทำงานในตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค (Technician Supervisor) ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานคุณภาพ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ นักเทคโนโลยีไฟฟ้าระบบวัดและควบคุม


คุณสมบัติของผู้สมัคร
            สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
หลักฐานการสมัคร
            1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
            2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
            3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
            4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
            5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
การจัดการศึกษา
            การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เรียนในสถานศึกษา ส่วนภาคเรียน
ที่ 3 และภาคเรียน 4 เรียนในสถานประกอบการ และสถานศึกษาเป็นบางรายวิชา
วันและเวลาเรียน
          เรียนในวันจันทร์ –วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 21.00 น. และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
          ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียน ประมาณ 10,000 บาท


กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
            สมัครด้วยตนเอง  วันที่
                                    ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในเวลาราชการ
                      
         
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
            วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โทร.0-5422-3006 หรือ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โทร.0-5422-3006ต่อ 187
นายเกษม สวัสดิ์อารีย์ โทร.081-980-5560
นายอำมาตย์ ประเทืองสุข โทร.089-757-8975