ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2560
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นายเกษม สวัสดิ์อารีย์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายสมโภชน์ จงเจริญ
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 413  
เข้าชมปีนี้ : 413  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 19,510  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายธีระยุทธ  สุวรรณจักร
เบอร์โทรศัพท์ :  0871800018
อีเมล์ :  teerayut555@chaiyo.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  01-11-2543
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   คม.บริหารการศึกษา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  พ.ศ.2543 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
พ.ศ.2546 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
พ.ศ.2554 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปทส. วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
ป.โท มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
วิชาที่สอน :  การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
โครงการ
เครื่องกลไฟฟ้า 2
หม้อแปลงไฟฟ้า
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  -อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศอาชีวศึกาา RMS2012
-อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์บริหารจัดการระบบงานประกันคุณภาพแบบอนนไลน์
รายละเอียดอื่น ๆ :