ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 934  
เข้าชมปีนี้ : 934  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,516  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายประดิษฐ์  วงค์แสน
เบอร์โทรศัพท์ :  0956980470
อีเมล์ :  dit5700@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  23-05-2528
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งทางบริหาร :  หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
งานวิจัยที่สนใจ :  โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) และการประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง
ประวัติการทำงาน :  บรรจุเข้ารับราชการ 23 พ.ค. 2528 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ย้ายมารับราชการ 1 ม.ค. 2543 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  ประกาศณียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ปี พ.ศ.2527 วิทยาเขตเทคนิคภายัพ จ.เชียงใหม่
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัญฑิต (คอ.บ.) สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์ กทม.
วิชาที่สอน :  ภาคเรียนที่ 2/2558
วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3104-2007
บทความทางวิชาการ :  การใช้งานโปรแกรม LMS:Learming ?ฟืฟเำทำืะ ฆัหะำท
เขียนที่ลงโปรแกรม RMS2012 ณ วันที่ 4 ม.ค. 2559
อบรมสัมมนา :  ภายใน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 21-22 ธันวาคม 2558
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ บริหารจัดการระบบงานประกันคุณภาพแบบอนนไลน์

ภายนอก วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 23-27 พฤศจิการยน 2558
-โครกงาร In-Country Program ประจำปี 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
รายละเอียดอื่น ๆ :