ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นายเกษม สวัสดิ์อารีย์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายสมโภชน์ จงเจริญ
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 23  
เข้าชมเดือนนี้ : 691  
เข้าชมปีนี้ : 6,776  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,993  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายเกษม  สวัสดิ์อารีย์
เบอร์โทรศัพท์ :  0819805560
อีเมล์ :  admin@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  20-07-2525
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งทางบริหาร :  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
วุฒิการศึกษา :   การศึกษามหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  วิจัยทางการศึกษา
ประวัติการทำงาน :  พ.ศ. 2525 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
พ.ศ. 2528 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  พ.ศ. 2517 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
พ.ศ. 2520 โรงเรียนการช่างลำปาง
พ.ศ. 2522 วิทยาเขตเทคนิคตาก
พ.ศ.2533 สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิชาที่สอน :  1.มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2.มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
3.ซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้า
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :