ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
  นายศดิศักดิ์ วังแง่
  นายadmin electrical
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,118  
เข้าชมปีนี้ : 1,118  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 40,700  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นางสาวโสภาพรรณ   ใฝนันตา
เบอร์โทรศัพท์ :  0979470748
อีเมล์ :  sopapan_12@hotmail.com
เว็บไซต์ :   https://sites.google.com/a/eisth.org/kru-lek-lampang/
วันที่เข้าทำงาน :  19-05-2540
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูชำนาญการ
ตำแหน่งทางบริหาร :  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ :Head of Public Relations
วุฒิการศึกษา :   ปริญญาโท (Master  Degree :硕士学位)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  ภาษาจีนกลาง (Chinese Language : 中文)
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (Lampang Technical  College: 南邦技术学院)

ประวัติการศึกษา :  
 • พ.ศ. 2524-2529  ประถมศึกษาปีที่ 6  (ป.6) โรงเรียนบ้านท่าช้าง จ.ลำพูน
 • พ.ศ. 2530-2532  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จ.ลำพูน
 • พ.ศ. 2533-2535 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สาขาช่างวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • พ.ศ. 2536-2537 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สาขาช่างวิชาไฟฟ้ากำลัง 
 • พ.ศ. 2538-2539 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 
 • พ.ศ. 2548-2549 ปริญญาโท คอ.ม.ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคาเหนือ : Master of Science in Technical Education            (Electrical Technology) : King Mongkut's of Technology North Bangkok
 • พ.ศ. 2555-2558 Master Degree : Cross cultural Commumeation Management : Guilin University of Electronic Technology : China 2013-2015 
วิชาที่สอน :  
 • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  (Direct Current Circuit)
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  (Alternating Current Circuit)
 • ดิจิตอลเบื้องต้น (Basic Digital)
 • โครงการ (Project)
บทความทางวิชาการ :  
 • Strategic Management for the Project of Thai Student to Study in China—A Case Study of Training Center for Chinese Culture Project   (泰国学生留学中国项目的战略管理研究 —以中华文化培训中心项目 为例 )  
อบรมสัมมนา :  
 • 17 กันยายน 2558 -20 กันยายน 2558การประชุมวิชาการ 2015 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum ณ มนฑล Nanning Guangxi ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 8 พฤษภาคม 2558- 12 พฤษภาคม 2558 โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง กับ Benguet State University (BSU) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ณ Benguet State University (BSU) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • 3 กันยายน 2556 - 5 กันยายน 2556 เข้าร่วมงาน 2013 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum ณ นครหนานหนิง มณฑลกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 29 กรกฎาคม 2556 - 2 สิงหาคม 2556 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลนักเรียน นักศึกษา ไปฝึกปฏิบัติงาน/ศึกษา/ดูงาน ในต่างประเทศ และจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาฝึกงานต่างประเทศ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • 27 เมษายน 2555 - 7 กรกฎาคม 2558 ศึกษาหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชา Management Science and Engineering สาขางาน Cross Cultural Communication Management สถาบันการศึกษา Guilin University of Electronic Technology (GUET) ประเทศ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2555-2 มีนาคม 2555 เข้าร่วมประชุมสัมนานานาชาติเรื่อง "Vocational education path towards young entrepreneurs" โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
 • 8 มิถุนายน 2554-14 มิถุนายน 2554 โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Guilin University of Electronic Technology (GUET) และ Institute of Information Technology (GIIT) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 16 กรกฎาคม 2553 ประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางประจำปี งบประมาณ 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
 • 14 มิถุนายน 2553-16 มิถุนายน 2553 ฝึกอบรมโครงการเขียนแผนการสอนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รายละเอียดอื่น ๆ :