ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
ข้อมูลหลักสูตร
ตารางเรียน เทอม 2/2561
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายธัชคุณ ทาสุรินทร์
  นางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
  นายธีระยุทธ สุวรรณจักร
  นายประดิษฐ์ วงค์แสน
  นายสถาพร ศรีใจวงศ์
  นายเกษม สวัสดิ์อารีย์
  นางสาวโสภาพรรณ  ใฝนันตา
  นายอดุลย์ ชูบาล
  นายสมโภชน์ จงเจริญ
  นายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
  นายเสน่ห์ ปัญญาพี่
  นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
  นางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
  นายหิรัญ เจตะภัย
  นางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
  นายสุกัลย์ ใจน้อย
  นายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
  นายวิทยา ปัญญากาศ
  นายสมพล สุภาเดช
  นายอำมาตย์ ประเทืองสุข
  นางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
  นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
  นายสุเทพ คล้ายชม
  นายวรฉัตร กาวิชัย
  นายวรมิตร ปินตาติ๊บ
  นายสรวีย์ ตาวิยะ
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2558
รายชื่อครูที่ปรึกษา
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ครุภัณฑ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า(17ตค59)
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 24  
เข้าชมเดือนนี้ : 692  
เข้าชมปีนี้ : 6,777  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,994  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายสมโภชน์  จงเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ :  0810322535
อีเมล์ :  admin@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  16-11-2524
  สาขาวิชา :  ไฟฟ้า
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ป.ตรี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  ด้านเครื่องกลไฟฟ้า
งานวิจัยที่สนใจ :  ด้านเครื่องกลไฟฟ้า
ประวัติการทำงาน :  - 16 พ.ย.2525 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 2 กรมศิลปากร
- 1 ก.ย. 2527 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัเทคนิคลำปาง
- 1 พ.ค. 2547 อาจารย์ 3 ระดับ 8
- 1 ต.ค. 2548 ครูชำนาญการพิเศษ
ประวัติการศึกษา :  2507 - 2514 โรงเรียนวัดหลายเนี่ยว (ป.7)
2514 - 2517 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม (มศ.3)
2517 - 2520 โรงเรียนกรุงเทพช่างกล (ปวช.ไฟฟ้า)
2520 - 2522 วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ (ปวส. ไฟฟ้ากำลัง)
2524 - 2526 วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา (คอ.บ.ไฟฟ้ากำลัง) 
วิชาที่สอน :  - เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
- เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :